Facebook pri vstupe na burzu prekoná Google

facebook.jpeg V tých­to dňoch vr­cholia príp­ra­vy na vstup Fa­ce­boo­ku na bur­zu, kto­rý sa us­ku­toč­ní 18. má­ja. Spo­loč­nosť zve­rej­ni­la ce­nu a po­čet ak­cií, kto­ré uvoľ­ní na newyor­skej bur­ze NAS­DAQ. Ce­na ak­cií sa má po­hy­bo­vať me­dzi 28 a 35 do­lár­mi za kus, tak­že ich pre­daj by mal spo­loč­nos­ti pri­niesť 13,6 mi­liar­dy do­lá­rov. V zá­vis­los­ti od ich po­čia­toč­nej ce­ny sa vy­čís­li aj tr­ho­vá ka­pi­ta­li­zá­cia Fa­ce­boo­ku - pri spod­nej hra­ni­ci by pred­sta­vo­va­la 77 mi­liárd do­lá­rov, pri ce­ne 35 do­lá­rov by to bo­lo 96 mi­liárd do­lá­rov. Aj pri naj­niž­šej hra­ni­ci to však bu­de naj­cen­nej­šia ame­ric­ká inter­ne­to­vá spo­loč­nosť v ča­se IPO (Ini­tial Pub­lic Of­fe­ring - pr­vá ve­rej­ná po­nu­ka ak­cií). Do­te­raz pat­ri­lo pr­ven­stvo Goog­lu, kto­rý v ro­ku 2004 vstú­pil na bur­zu oce­ne­ný na 23 mi­liárd do­lá­rov (dnes je je­ho tr­ho­vá ka­pi­ta­li­zá­cia tak­mer 200 mi­liárd USD).

Do ve­rej­né­ho obe­hu vy­pus­tí Fa­ce­book za­tiaľ 337,4 mi­lió­na ak­cií, z kto­rých po­lo­vi­cu v sú­čas­nos­ti vlas­tnia za­kla­da­te­lia, za­mes­tnan­ci a in­ves­to­ri.

Spo­loč­nosť dnes od­štar­tu­je tzv. IPO road­show po naj­väč­ších ame­ric­kých mes­tách, kto­rej cie­ľom je pres­ved­čiť in­ves­to­rov o vý­hod­nos­ti ná­ku­pov ak­cií Fa­ce­boo­ku. Pred­ne­dáv­nom sa to­tiž je­ho pred­sta­vi­te­lia vy­jad­ri­li, že by pri­ví­ta­li oce­ne­nie na 100 mi­liárd do­lá­rov. A ce­na ak­cií bu­de zá­vi­sieť od ús­peš­nos­ti tej­to road­show.

Pos­led­né kvar­tál­ne fi­nan­čné vý­sled­ky spo­loč­nos­ti však uká­za­li me­dzi­roč­ný pok­les zis­ku, sú­vi­sia­ci so vzras­ta­jú­ci­mi nák­lad­mi (kú­pa sie­te In­stag­ram na zdie­ľa­nie fo­tog­ra­fií, ná­kup pa­ten­tov od IBM a Mic­ro­sof­tu), a tak skep­ti­ci ho­vo­ria skôr o spod­nej ce­no­vej hra­ni­ci ak­cií.

Fa­ce­book sa na tech­no­lo­gic­kej bur­ze NAS­DAQ bu­de ob­cho­do­vať pod skrat­kou FB, o pri­már­nu emi­siu je­ho ak­cií sa pos­ta­ra­jú in­ves­tič­né ban­ky Mor­gan Stan­ley, J. P. Mor­gan a Gol­dman Sachs.

Zdroj: dai­ly­mail.co.ukOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter