Facebook sa čoskoro stane najväčším poskytovateľom mailových služieb

facebook-email.jpg Fa­ce­book už dlh­šie po­nú­ka mož­nosť mať vlas­tné pou­ží­va­teľ­ské me­no a vlast­ný mai­lo­vý účet od tej­to naj­väč­šej so­ciál­nej sie­te. Pou­ží­va­te­lia , kto­rí si na Fa­ce­boo­ku nas­ta­vi­li vlas­tné pou­ží­va­teľ­ské me­no a ma­jú ad­re­su k svoj­mu pro­fi­lu vo for­má­te www.fa­ce­book.com/pou­zi­va­tel­ske_me­no, už ma­li mai­lo­vý účet od Fa­ce­boo­ku.

Do­te­raz to však fun­go­va­lo na bá­ze dob­ro­voľ­nos­ti. No Fa­ce­book čos­ko­ro za­lo­ží auto­ma­tic­ky schrán­ku všet­kým 900 mi­lió­nom pou­ží­va­te­ľov. Sta­ne sa tak naj­väč­ším pos­ky­to­va­te­ľom mai­lo­vých slu­žieb na sve­te. V nas­le­du­jú­cich týž­dňoch bu­de vy­tvo­re­nie pou­ží­va­teľ­ské­ho me­na a mai­lo­vé­ho úč­tu po­nú­kať pros­tred­níc­tvom upo­zor­ne­nia na hlav­nej strán­ke. Oz­va­li sa však už aj hla­sy vy­jad­ru­jú­ce oba­vy, že pri veľ­kom roz­ší­re­ní bu­dú ta­ké­to úč­ty ná­chyl­né na spam či iné ne­vy­žia­da­né pod­vod­né sprá­vy, naj­mä v prí­pa­de pou­ží­va­te­ľov, kto­rí ma­jú voľ­nej­šie nas­ta­ve­nú kon­tro­lu pri­chá­dza­jú­cich správ.

Zdroj: macworld.comOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter