Path – menší brat Facebooku

Path_194.jpg Path je no­vá mo­bil­ná so­ciál­na sieť, dos­tup­ná pre in­te­li­gen­tné te­le­fó­ny s ope­rač­ným sys­té­mom An­droid a iOS. Webo­vé roz­hra­nie ap­li­ká­cie sí­ce mô­že­te nav­ští­viť aj na ofi­ciál­nej strán­ke path.com, k dis­po­zí­cii však má­te iba mož­nos­ti nas­ta­ve­nia váš­ho úč­tu. Zdie­ľa­nie ak­ti­vít a sle­do­va­nie pria­te­ľov je tak dos­tup­né iba cez roz­hra­nie ap­li­ká­cie pre te­le­fó­ny. https://path.com/

Čím nás Path za­ujal? Svo­jou jed­no­du­chos­ťou. Op­ro­ti Fa­ce­boo­ku sa tá­to so­ciál­na sieť vra­cia ku ko­re­ňom plat­for­my ako ta­kej - za­bud­ni­te na zdie­ľa­nie lin­kov, vi­rál­ne vi­deá, mar­ke­tin­go­vé strán­ky, ap­li­ká­cie a hry. Path sa za­me­ria­va čis­to iba na vás, va­šich pria­te­ľov a sna­ží sa mo­ti­vo­vať pou­ží­va­te­ľov, aby zdie­ľa­li in­for­má­cie, tý­ka­jú­ce sa kaž­do­den­né­ho ži­vo­ta. So­ciál­na sieť to­mu­to cie­ľu pris­pô­so­bu­je aj nie­koľ­ko nas­ta­ve­ní. Vďa­ka zá­klad­né­mu nas­ta­ve­niu súk­ro­mia sa in­for­má­cie zob­ra­zu­jú iba va­šim pria­te­ľom. Ich po­čet je ob­me­dze­ný na 150, čo je pod­ľa vý­vo­já­rov ap­li­ká­cie prie­mer­ný po­čet sku­toč­ných pria­te­ľov v ži­vo­te jed­not­liv­ca.

Ap­li­ká­cia dis­po­nu­je jed­no­du­chým a preh­ľad­ným pou­ží­va­teľ­ským roz­hra­ním. Vďa­ka jej kon­cep­cii nie sú pou­ží­va­te­lia za­hl­te­ní zby­toč­ný­mi in­for­má­cia­mi. Path umož­ňu­je zdie­ľať sta­tu­sy, fo­tog­ra­fie, svo­ju ak­tuál­nu lo­ka­li­tu a hud­bu, kto­rú po­čú­va­te. Za­bu­do­va­ná je do­kon­ca aj fun­kcia, kto­rá vám auto­ma­tic­ky ak­tua­li­zu­je sta­tus s in­for­má­cia­mi o mies­te po­by­tu a ak­tuál­nom po­ča­sí, keď ide­te spať a aj keď sa zo­bu­dí­te. Ap­li­ká­cia mô­že nie­ko­ho po­te­šiť aj in­teg­rá­ciou emo­ti­kon.

Zdroj: news.cnet.com

Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter