Tracky – sociálna sieť na kolaboráciu, o ktorej by ste mali vedieť

So­ciál­ne sie­te sa v dneš­nej do­be vy­uží­va­jú pre­dov­šet­kým na zá­ba­vu a ko­mu­ni­ká­ciu s os­tat­ný­mi ľuď­mi. Por­tál Trac­ky sa sna­ží ten­to kon­cept pov­zniesť na vy­ššiu úro­veň a vy­tvo­riť ko­la­bo­rač­nú so­ciál­nu sieť.

tracky_174.jpg

Trac­ky sa sna­ží zob­rať to naj­lep­šie z os­tat­ných so­ciál­nych sie­tí a po­mo­cou tých­to pr­vkov vy­tvo­riť pra­cov­ný nás­troj. Svo­jím spô­so­bom ap­li­ká­ciu Trac­ky mô­že­me po­va­žo­vať za vir­tuál­ny zoz­nam úloh. Zá­kla­dom por­tá­lu sú tak­zva­né tracks, kto­ré mô­žu pri­po­mí­nať twee­ty zo so­ciál­nej sie­te Twit­ter. V prin­cí­pe však ide o za­da­né úlo­hy. Tie mož­no trie­diť pod­ľa dá­tu­mu vy­tvo­re­nia, dá­tu­mu zme­ny ale­bo stup­ňa prio­ri­ty. Úlo­hy ta­kis­to mož­no zdie­ľať, de­fi­no­vať dá­tu­my v rám­ci ka­len­dá­ra, ko­men­to­vať a pri­dá­vať k nim príl­ohy.

Trac­ky kom­bi­nu­je vlas­tnos­ti via­ce­rých plat­fo­riem a ap­li­ká­cií v rám­ci jed­né­ho por­tá­lu. Prá­ve v tom­to by ma­la spo­čí­vať hlav­ná vý­ho­da služ­by - po­nú­ka všet­ko ne­vyh­nut­né na ko­la­bo­rá­ciu na jed­nom mies­te.

Keď­že služ­be ne­chý­ba ani as­pekt so­ciál­nych sie­tí, spoz­ná­va­nie a ko­mu­ni­ká­cia s iný­mi pou­ží­va­teľ­mi, Trac­ky umož­ňu­je po­zý­vať os­tat­ných pou­ží­va­te­ľov, vy­tvá­rať sku­pi­ny.

Služ­ba po­nú­ka bez­plat­ný účet s ob­me­dze­ním na 5 pro­jek­tov a s veľ­kos­ťou dá­to­vé­ho úlo­žis­ka 100 MB. V blíz­kej bu­dúc­nos­ti pri­bud­ne mož­nosť ak­ti­vá­cie pré­mio­vé­ho úč­tu s neob­me­dze­ným poč­tom pro­jek­tov. Ne­chý­ba ani pod­po­ra mo­bil­ných za­ria­de­ní v po­do­be ap­li­ká­cie pre iP­ho­ne, An­droid by sa mal doč­kať pod­po­ry čos­ko­ro.

Video:


Zdroj: mas­hab­le.com

Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter