Test e-Skills: Otestujte sa aj vy, či dosiahnete viac ako 61 %

eskils.jpg Po­čas pr­vé­ho týž­dňa ab­sol­vo­va­lo ce­lo­ná­rod­ný on-li­ne test IT zna­los­tí Slo­vá­kov už pr­vých 22 000 zá­ujem­cov, kto­rí bo­li zve­da­ví na úro­veň svo­jich zna­los­tí. Pod­ľa vý­sled­kov, kto­ré náj­de­te aj na strán­ke pro­jek­tu www.es­kills.sk, sa ich prie­mer­ná hod­no­ta vý­sled­kov po­hy­bu­je na hra­ni­ci 61 %.

Ten­to test neod­ha­lí, či ste dob­rým prog­ra­má­to­rom ale­bo sie­ťo­vým in­ži­nie­rom. Po­vie o vás, či vie­te zís­ka­vať pot­reb­né in­for­má­cie, spra­co­vať ich a ná­le­ži­te vy­užiť. Cie­ľom tes­to­va­nia je zis­tiť úro­veň IT zruč­nos­tí, schop­nos­tí ich efek­tív­ne­ho vy­uži­tia pri štú­diu, v prá­ci, v kaž­do­den­nom ži­vo­te pre­dov­šet­kým u mla­dých ľu­dí, štu­den­tov stred­ných a vy­so­kých škôl.

IT Fit­ness test bu­de k dis­po­zí­cii až do 15. mar­ca 2012 a sna­hou je, aby sa do pro­ce­su tes­to­va­nia za­po­ji­la čo naj­väč­šia sku­pi­na res­pon­den­tov zís­ka­li sa tak re­le­van­tné in­for­má­cie o úrov­ni IT zruč­nos­tí na Slo­ven­sku. Tes­to­va­nie je spre­vá­dza­né via­ce­rý­mi sú­ťa­ža­mi, kto­rých cie­ľom je zís­ka­nie čo naj­väč­šie­ho poč­tu za­po­je­ných res­pon­den­tov.

Zdroj: IT Asociácia SlovenskaOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter