Mobilný Facebook s reklamami

FB_mobile_72 copy.jpg V rám­ci člán­ku o vstu­pe Fa­ce­boo­ku na bur­zu sme spo­me­nu­li aj ab­sen­ciu rek­la­my v mo­bil­nej ver­zii. Vzhľa­dom na po­čet pou­ží­va­te­ľov tej­to ver­zie je zrej­mé, že Fa­ce­book pri­chá­dza o ďal­šie zis­ky. 

Po­čas de­cem­bra mi­nu­lé­ho ro­ka pou­ži­lo mo­bil­nú ver­ziu 425 mi­lió­nov pou­ží­va­te­ľov. Fa­ce­book si stú­pa­jú­cu po­pu­la­ri­tu mo­bil­ných za­ria­de­ní uve­do­mu­je a už v mar­ci by sa ma­la v ap­li­ká­ciách pre An­droid a iOS ob­ja­viť rek­la­ma v po­do­be spon­zo­ro­va­ných správ. Tie bu­dú fun­go­vať po­dob­ne ako spon­zo­ro­va­né twee­ty na Twit­te­ri - sprá­vy sa z ča­su na čas ob­ja­via vo va­šom vý­pi­se no­vi­niek, me­dzi sta­tus­mi va­šich pria­te­ľov.

Bliž­šie in­for­má­cie oh­ľa­dom rek­la­my v mo­bil­nej ver­zii by sme sa moh­li doz­ve­dieť kon­com feb­ruára, keď sa us­ku­toč­ní kon­fe­ren­cia Fa­ce­boo­ku za­me­ra­ná na ľu­dí z mar­ke­tin­gu. Dá sa oča­ká­vať, že vte­dy by moh­li byť pred­sta­ve­né aj no­vé Pa­ges s di­zaj­nom Ti­me­li­ne. Fa­ce­book ne­dáv­no za­čal auto­ma­tic­ky za­pí­nať Ti­me­li­ne pre všet­kých pou­ží­va­te­ľov

Zdroj: mas­hab­le.com

Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter