Facebook zavádza Timeline pre každého

V po­lo­vi­ci de­cem­bra mi­nu­lé­ho ro­ka umož­nil Fa­ce­book ak­ti­vá­ciu no­vé­ho gra­fic­ké­ho di­zaj­nu pro­fi­lo­vej strán­ky pou­ží­va­te­ľa. Ti­me­li­ne sa stre­tol s po­zi­tív­ny­mi aj ne­ga­tív­ny­mi oh­las­mi, po­kiaľ sa vám však no­vin­ka ne­pá­či a jej ak­ti­vá­ciu od­mie­ta­te, už čos­ko­ro ne­bu­de­te mať mož­nosť vý­be­ru.

timeline_everybody_251.JPG

Fa­ce­book na svo­jom blo­gu in­for­mo­val, že Ti­me­li­ne bu­de v prie­be­hu naj­bliž­ších týž­dňov auto­ma­tic­ky ak­ti­vo­va­ný pre kaž­dé­ho. Za­čia­tok ma­so­vej auto­ma­tic­kej ak­ti­vá­cie bol pô­vod­ne plá­no­va­ný na 22. de­cem­bra. Ti­me­li­ne bol pred­sta­ve­ný v sep­tem­bri mi­nu­lé­ho ro­ka po­čas kon­fe­ren­cie F8

No­vý di­zajn pro­fi­lo­vej strán­ky, kto­rý bu­de mať čos­ko­ro kaž­dý z 800 mi­lió­nov pou­ží­va­te­ľov, je čas­to de­fi­no­va­ný ako fa­reb­nej­ší, gra­fic­ky at­rak­tív­nej­ší, ale me­nej preh­ľad­ný. Mô­že za to roz­de­le­nie prís­pev­kov na nás­ten­ke do dvoch stĺpcov. V sú­vis­los­ti s uve­de­ním Ti­me­li­nu pred­sta­vil Fa­ce­book aj via­ce­ro no­vých ap­li­ká­cií, kto­ré sú navr­hnu­té špe­ciál­ne pre no­vý di­zajn pro­fi­lu a umož­ňu­jú lep­šie ozna­mo­va­nie in­for­má­cií o ak­ti­vi­tách a ak­tuál­nej čin­nos­ti va­šim pria­te­ľom.

Zdroj: news.cnet.comOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter