Služba FileSonic zrušila zdieľanie súborov

filesonic 1.jpg Kau­za Me­gaup­load vy­stra­ši­la pos­ky­to­va­te­ľov služ­by Fi­le­So­nic, kto­rí sa roz­hod­li zru­šiť zdie­ľa­nie sú­bo­rov. Pod­ľa no­vých zmien si tak pou­ží­va­te­lia mô­žu sťa­ho­vať iba vlas­tné sú­bo­ry.

Fi­le­So­nic ta­kis­to zru­šil od­me­ny, kto­ré dos­tá­va­li pou­ží­va­te­lia, po­kiaľ si niek­to iný stia­hol ich sú­bor. Pod­ľa ďal­ších dos­tup­ných in­for­má­cií pre­vádz­ko­va­te­lia za­ča­li do­kon­ca ma­zať aj sú­bo­ry a pou­ží­va­teľ­ské úč­ty. Ce­lá tá­to zme­na pre­beh­la veľ­mi rých­lo, bez pred­chá­dza­jú­ce­ho va­ro­va­nia, je te­da zrej­mé, že ide o reak­ciu na kau­zu Me­gaup­load. Fi­le­So­nic pat­ril s 250 mi­lión­mi zob­ra­ze­ní strá­nok me­sač­ne me­dzi naj­po­pu­lár­nej­šie strán­ky, kto­ré umož­ňo­va­li zdie­ľa­nie sú­bo­rov.

K prob­le­ma­ti­ke Me­gaup­loa­du sa vy­jad­ri­li aj pred­sta­vi­te­lia služ­by Ra­pid­Sha­re. Pod­ľa ich slov je pos­ky­to­va­nie hos­tin­gu sú­bo­rov le­gál­ny biz­nis a si­tuácia oh­ľa­dom Me­gaup­loa­du ich nez­ne­po­ko­ju­je. V tej­to sú­vis­los­ti net­re­ba za­bud­núť na via­ce­ro zmien, kto­ré sa v mi­nu­los­ti dotk­li Ra­pid­Sha­ru prá­ve pre prob­le­ma­ti­ku pi­rát­stva a zdie­ľa­nia ne­le­gál­nych sú­bo­rov.

Zdroj: news.cnet.com
Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter