Aplikácie Timeline – 5 základných tipov

Fa­ce­book ko­neč­ne pred­sta­vil ďal­šiu vár­ku ap­li­ká­cií Ti­me­li­ne, kto­ré bo­li pô­vod­ne ozná­me­né v sep­tem­bri mi­nu­lé­ho ro­ka po­čas kon­fe­ren­cie F8. Šes­ťde­siat no­vých ap­li­ká­cií umož­ňu­je pou­ží­va­te­ľom a spo­loč­nos­tiam lep­šiu inter­ak­ciu v rám­ci so­ciál­nej sie­te. 

timeline_app_191.jpg

Ap­li­ká­cie Ti­me­li­ne, na­zý­va­né aj ap­li­ká­cie Open Graph, umož­ňu­jú pou­ží­va­te­ľom zdie­ľať v reál­nom ča­se svo­ju čin­nosť. Pri poh­ľa­de na po­nu­ku ap­li­ká­cií je zrej­mé, že tie­to čin­nos­ti bu­dú ok­rem iné­ho za­hŕňať nap­rík­lad čí­ta­nie, sle­do­va­nie fil­mov, va­re­nie ale­bo be­ha­nie. V rám­ci no­vo pred­sta­ve­ných ap­li­ká­cií sa pos­tup­ne ob­ja­via aj IMDB, eBay, Cook­pad, Tri­pAd­vi­sor ale­bo Run­kee­per – ak­tuál­nu po­nu­ku náj­de­te na ofi­ciál­nej strán­ke https://www.fa­ce­book.com/about/ti­me­li­ne/apps.

Prv ako za­čne­te pou­ží­vať ap­li­ká­cie Ti­me­li­ne, po­nú­ka­me vám 5 zá­klad­ných ti­pov:

1. Po­zor na auto­ma­tic­ké zdie­ľa­nie
Auto­ma­tic­ké zdie­ľa­nie (fric­tio­nless sha­ring) je no­vý pro­to­kol, kto­rý vy­ža­du­je iba jed­no schvá­le­nie ap­li­ká­cie – všet­ky ak­ti­vi­ty bu­dú nás­led­ne auto­ma­tic­ky zdie­ľa­né a zve­rej­ňo­va­né vo va­šom Ti­me­li­ne a na os­tat­ných mies­tach bez nut­nos­ti ďal­šie­ho potvr­dzo­va­nia. Op­la­tí sa te­da pri in­šta­lá­cii ur­čiť, s kto­rý­mi pria­teľ­mi chce­te tie­to in­for­má­cie zdie­ľať.

2. Va­ša ak­ti­vi­ta bu­de zve­rej­ne­ná vša­de
Ap­li­ká­cie Ti­me­li­ne zve­rej­ňu­jú prís­pev­ky vša­de – na va­šom pro­fi­le, v boč­nom pa­ne­li (Tic­ker) a aj pria­mo vo vý­pi­se no­vi­niek. Pod­ľa Fa­ce­boo­ku má ten­to prís­tup viac mo­ti­vo­vať pou­ží­va­te­ľov k in­šta­lá­cii ap­li­ká­cie.

obrazok2.png

3. Pro­fil Ti­me­li­ne ne­mu­sí byť us­po­ria­da­ný chro­no­lo­gic­ky
Špe­ci­fic­ká vlas­tnosť ap­li­ká­cií Ti­me­li­ne je tá, že sa vý­pi­sy ak­ti­vi­ty ne­mu­sia vo va­šom pro­fi­le zob­ra­zo­vať chro­no­lo­gic­ky. V zá­vis­los­ti od príj­mov Fa­ce­boo­ku od da­nej spo­loč­nos­ti mô­žu byť niek­to­ré vý­pi­sy ak­ti­vi­ty zob­ra­zo­va­né vo va­šom pro­fi­le vy­ššie, aj po­kiaľ sú star­šie.

4. Roz­deľ­te si pria­te­ľov do zoz­na­mov
V sú­vis­los­ti s pr­vým ti­pom: Keď­že ap­li­ká­cie Ti­me­li­ne auto­ma­tic­ky zdie­ľa­jú va­šu ak­ti­vi­tu, roz­de­le­nie pria­te­ľov do zoz­na­mov vám mô­že uľah­čiť zdie­ľa­nie ak­ti­vít s vy­bra­ný­mi pou­ží­va­teľ­mi. Ne­mu­sí­te vždy vy­be­rať pria­te­ľov sa­mos­tat­ne, jed­no­du­cho sta­čí vy­tvo­riť zoz­nam.

5. Ap­li­ká­ciu mô­že­te vždy od­strá­niť
Po­kiaľ vám ap­li­ká­cia ne­vy­ho­vu­je, vždy ju mô­že­te od­strá­niť v po­lož­ke Nas­ta­ve­nia úč­tu – Ap­li­ká­cie. Sta­čí klik­núť na X a ap­li­ká­ciu kom­plet­ne od­strá­niť ale­bo si po­mo­cou voľ­by Up­ra­viť pris­pô­so­biť nas­ta­ve­nia.

Zdroj: howto.cnet.comOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter