Wikipedia protestuje proti SOPE, bude off-line

wiki_sopa_171 copy.jpg Návrh proti­pi­rát­ske­ho zá­ko­na vy­vo­lal v USA vl­nu pro­tes­tov. Me­dzi pro­tes­tu­jú­ci­mi sa ob­ja­vi­lo aj via­ce­ro zná­mych spo­loč­nos­tí, kto­ré sa vy­hrá­ža­li do­čas­ným vý­pad­kom slu­žieb. S tou­to my­šlien­kou sa sto­tož­ňu­je aj Jim­my Wales, spo­lu­zak­la­da­teľ Wiki­pe­die.

Wales na svo­jom Twit­te­ri ozná­mil, že inter­ne­to­vá en­cyk­lo­pé­dia Wiki­pe­dia bu­de mať v stre­du ce­lo­den­ný plá­no­va­ný vý­pa­dok. Ide o for­mu pro­tes­tu pro­ti SO­PA a to­to roz­hod­nu­tie bo­lo pod­po­re­né aj ko­mu­ni­tou pou­ží­va­te­ľov. Wales ta­kis­to in­for­mo­val, že den­ná náv­štev­nosť an­glic­kej Wiki­pe­die, kto­rej sa vý­pa­dok bu­de tý­kať, je mo­men­tál­ne 25 mi­lió­nov pou­ží­va­te­ľov. Vý­pa­dok neov­plyv­ní os­tat­né ja­zy­ko­vé ver­zie. Ozná­me­nie o plá­no­va­nom od­sta­ve­ní služ­by je zob­ra­ze­né aj pria­mo na strán­kach Wiki­pe­die.

Na ce­lú si­tuáciu oko­lo kau­zy SO­PA pos­tup­ne za­čí­na rea­go­vať aj ame­ric­ký Kon­gres. Navr­ho­va­teľ La­mar Smith ozná­mil, že pô­vod­ný zá­mer blo­ko­va­nia DNS bol zo zá­ko­na stiah­nu­tý. Chce však pok­ra­čo­vať v sna­he za­me­dziť pre­daj ne­le­gál­ne­ho ob­sa­hu pros­tred­níc­tvom za­hra­nič­ných inter­ne­to­vých strá­nok v USA. Zru­še­nie blo­ko­va­nia DNS ozná­mi­la aj PI­PA (Pro­tect IP Act), pod­ľa Wale­sa a os­tat­ných to však nes­ta­čí.

Zdroj: mas­hab­le.comOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter