Internet bude v tomto roku čeliť veľkým zmenám

internet.jpg Ten­to rok bu­de pre inter­net je­den z tých pre­lo­mo­vých. Ne­dos­ta­tok adries IPv4, vznik no­vých do­mén naj­vyš­šej úrov­ne a mož­ná zme­na niek­to­rých inter­ne­to­vých správ­cov to­mu jas­ne nas­ved­ču­jú.

No­vý pre­vádz­ko­va­teľ ko­re­ňo­vých server­ov
Inter­ne­to­vé zdru­že­nie na pri­de­ľo­va­nie mien a čí­sel (ICANN) do­hlia­da na pre­vádz­ku ko­re­ňo­vých server­ov od svoj­ho za­lo­že­nia v ro­ku 1998. V mar­ci mu však vy­pr­ší kon­trakt a nie­koľ­ko iných spo­loč­nos­tí si tak na je­ho po­zí­ciu brú­si zu­by.

O 13 dá­to­vých cen­tier s ko­re­ňo­vý­mi serverm­i, kto­ré sú na vr­cho­le hie­rar­chie DNS, sa v sú­čas­nos­ti sta­rá or­ga­ni­zá­cia IANA (Inter­net As­sig­ned Num­bers Aut­ho­ri­ty), kto­rá pria­mo spa­dá pod ICANN. Ame­ric­ká vlá­da sa však roz­hod­la za­tiaľ nep­redĺžiť s IANA zmlu­vu a na­mies­to to­ho vy­zva­la iné or­ga­ni­zá­cie so síd­lom v USA, aby sa o kon­trakt tiež uchá­dza­li. No­vý pre­vádz­ko­va­teľ by mal server­y na sta­ros­ti až do 31. mar­ca 2015.

No­vý správ­ca do­mé­ny .com
Ve­ri­sign pre­vádz­ku­je ge­ne­ric­kú do­mé­nu .com už od ro­ku 1999. Pos­led­ná zmlu­va pod­pí­sa­ná s ICANN v ro­ku 2006 však vy­pr­ší ten­to rok v no­vem­bri, a pre­to je tu ur­či­tá mož­nosť, že sa naj­ob­ľú­be­nej­šej do­mé­ny naj­vyš­šej úrov­ne uj­me niek­to iný. Vzhľa­dom na to, že na tú­to do­mé­nu sa pod­ľa pos­led­ných dát spo­lie­ha tak­mer 100 mi­lió­nov webo­vých strá­nok, mož­no oča­ká­vať, že o po­zí­ciu jej správ­cu bu­de veľ­ký zá­ujem.

Až ti­síc no­vých do­mén naj­vyš­šej úrov­ne

K tra­dič­ným do­mé­nam naj­vyš­šej úrov­ne mô­že v tom­to ro­ku pri­bud­núť nie­koľ­ko sto­viek ďal­ších. ICANN to­tiž spus­tí no­vý prog­ram na re­gis­trá­ciu znač­ko­vých do­mén, vďa­ka kto­ré­mu sa mô­že­me doč­kať webo­vých strá­nok s kon­cov­kou .mic­ro­soft či .bra­tis­la­va. Pôj­de vô­bec o naj­väč­šiu a zrej­me aj naj­kon­tro­ver­znej­šiu zme­nu od ro­ku 1998.

Žiad­ne voľ­né ad­re­sy IPv4 v Euró­pe
Európ­sky re­gio­nál­ny inter­ne­to­vý re­gis­trá­tor (RI­PE) v ro­ku 2012 oča­ká­va vy­čer­pa­nie pos­led­ných voľ­ných IPv4. Vý­skum­ník Geoff Hus­ton zo Swin­bur­ne Uni­ver­si­ty of Tech­no­lo­gy je do­kon­ca pres­ved­če­ný, že sa tak sta­ne pres­ne 22. jú­la. Nás­tup IPv6 sa tak ne­zadr­ža­teľ­ne blí­ži.

Zdroj: Com­pu­terworld.cz

Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter