Facebook celosvetovo spúšťa profily v podobe timeline

Zá­stup­co­via so­ciál­nej sie­te Fa­ce­book vče­ra ozná­mi­li, že ce­los­ve­to­vo spúš­ťa­jú ti­me­li­ne, kto­rý veľ­ko­le­po pred­sta­vi­li už v sep­tem­bri na vý­roč­nej kon­fe­ren­cii f8 v San Fran­cis­cu. Za­tiaľ naj­ra­di­kál­nej­šia zme­na pro­fi­lov na Fa­ce­boo­ku umož­ní pou­ží­va­te­ľom dopl­niť si aj in­for­má­cie o svo­jom ži­vo­te pred tým, ako sa na tú­to so­ciál­nu sieť prih­lá­si­li. Pod­ľa spo­lu­zak­la­da­te­ľa Fa­ce­boo­ku Mar­ka Zuc­ker­ber­ga umož­ní no­vý pro­fil v po­do­be ča­so­vej osi ľu­ďom „vy­roz­prá­vať ce­lý ži­vot­ný prí­beh na je­di­nej strán­ke". „Ti­me­li­ne uka­zu­je všet­ky va­še ak­tuál­ne ak­ti­vi­ty, a keď sa za­čne­te vra­cať v ča­se, zo­su­ma­ri­zu­je ve­ci, kto­ré ste v ži­vo­te uro­bi­li," vy­svet­lil. Ča­so­vú os si mô­že kaž­dý pou­ží­va­teľ roz­ší­riť aj na čas pred za­re­gis­tro­va­ním sa na Fa­ce­book, za­čne sa nap­rík­lad odo dňa na­ro­de­nia. Ku kto­ré­mu­koľ­vek dá­tu­mu mô­že pri­dá­vať fo­tog­ra­fie, vi­deá či ma­py.

timeline_Facebook.jpg

V sú­čas­nos­ti je no­vý vzhľad pro­fi­lov dob­ro­voľ­ný, no ako poz­na­me­nal ho­vor­ca spo­loč­nos­ti, o nie­koľ­ko týž­dňov bu­de po­vin­ný. Kaž­dý, kto sa roz­hod­ne pre pre­chod na ti­me­li­ne, bu­de mať se­dem dní na up­ra­ve­nie a pri­da­nie in­for­má­cií pred tým, ako ich bu­dú môcť vi­dieť aj os­tat­ní. „Ak sa roz­hod­ne­te poč­kať, váš ti­me­li­ne sa zob­ra­zí auto­ma­tic­ky po sied­mich dňoch. Váš no­vý ti­me­li­ne nah­ra­dí váš pro­fil, no všet­ky pos­ty a fo­tog­ra­fie tam os­ta­nú," in­for­mu­je Fa­ce­book. Re­di­zaj­no­va­né pro­fi­ly ma­jú ma­ga­zí­no­vej­ší vzhľad, je v nich viac fo­tog­ra­fií, pri­čom v hor­nej čas­ti ma­jú aj akú­si ti­tul­nú fo­tog­ra­fiu.

Ti­me­li­ne už moh­li pou­ží­vať v tes­to­va­cej ver­zii vý­vo­já­ri, no ve­rej­nos­ti bol do­siaľ dos­tup­ný len na No­vom Zé­lan­de, kto­rý si vy­bra­li na tes­to­va­nie pre je­ho re­la­tív­ne ma­lú po­pu­lá­ciu, kto­rá ho­vo­rí po an­glic­ky. Už pred spus­te­ním však mno­hí upo­zor­ňo­va­li na to, že zob­ra­zo­va­nie po me­sia­coch by moh­lo mať ne­žia­du­ce účin­ky, nap­rík­lad bu­de mož­né vi­dieť, kto si ko­ho vy­ra­dil spo­me­dzi pria­te­ľov a ke­dy.

Zdroj: SITAOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter