Takmer štvrtina ľudí v Európskej únii ešte nepoužila internet

ludia net.jpg Tak­mer štvr­ti­na ľu­dí v európ­skej dvad­sať­sed­mič­ke eš­te ne­pou­ži­la inter­net. To­to čís­lo však pou­ka­zu­je na po­zi­tív­ny vý­voj, keď­že eš­te v ro­ku 2006 to bo­lo prib­liž­ne 42 % oby­va­te­ľov. Vy­plý­va to z tla­čo­vej sprá­vy šta­tis­tic­ké­ho úra­du Európ­ske­ho spo­lo­čen­stva Euros­tat.

Naj­viac ľu­dí, kto­rí s inter­ne­tom eš­te nep­ra­co­va­li, je v Ru­mun­sku, a to až 54 % oby­va­te­ľov vo ve­ku 16 až 74 ro­kov. Nao­pak, naj­me­nej ich je vo Švéd­sku, len päť per­cent. V EÚ 27 ma­li v pr­vom kvar­tá­li 2011 prís­tup k inter­ne­tu tak­mer tri štvr­ti­ny do­mác­nos­tí, pri­čom v rov­na­kom ob­do­bí ro­ka 2006 to bo­la me­nej ako po­lo­vi­ca. Na Slo­ven­sku bo­lo v ro­ku 2006 pri­po­je­ných na inter­net len 27 % do­mác­nos­tí, v sú­čas­nos­ti je to 71 per­cent.

Po­diel do­mác­nos­tí v EÚ so ši­ro­ko­pás­mo­vým pri­po­je­ním k inter­ne­tu sa v ob­do­bí ro­kov 2006 až 2011 viac ako zdvoj­ná­so­bil na sú­čas­ných 68 %. V Slo­ven­skej re­pub­li­ke sa ten­to po­diel zvý­šil za uve­de­né ob­do­bie z 11 % na 55 %.

Naj­viac do­mác­nos­tí s pri­po­je­ním na inter­net má Ho­lan­dsko, pres­ne 94 %. Po ňom nas­le­du­jú Luxem­bur­sko a Švéd­sko s 91 per­cen­ta­mi. Na opač­nej stra­ne reb­ríč­ka sa umies­tni­lo Bul­har­sko (45 %), Ru­mun­sko (47 %) a Gréc­ko (50 %).

Zdroj: SITAOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter