Gitarista skupiny The Who prirovnal Apple k upírovi

PeteTownshend.jpg Gi­tar­ista sku­pi­ny The Who Pe­te Townshend pri­rov­nal spo­loč­nosť App­le k di­gi­tál­ne­mu upí­ro­vi. Pre BBC po­ve­dal, že jej hu­dob­ný on­li­ne ob­chod iTu­nes by mal za­čí­na­jú­cim inter­pre­tom po­má­hať a nie im "vy­ci­cia­vať krv".

Townshend vy­me­no­val osem slu­žieb, kto­ré nah­rá­va­cie spo­loč­nos­ti a hu­dob­né vy­da­va­teľ­stvá v mi­nu­los­ti umel­com za­bez­pe­čo­va­li, sa­moz­rej­mos­ťou bo­lo ich po­ra­den­stvo a pod­po­ra krea­ti­vi­ty hu­dob­ní­kov. 

"Exis­tu­je ne­ja­ký ro­zum­ný dô­vod, pre­čo by iTu­nes ne­moh­lo za­bez­pe­čiť as­poň časť z tých­to slu­žieb umel­com, kto­rých prá­cu vy­ci­cia­va ako di­gi­tál­ny upír pre svo­je enor­mné zis­ky?" spý­tal sa. Pod­ľa je­ho ná­zo­ru by App­le ma­lo za­mes­tnať nie­koľ­ko hľa­da­čov ta­len­tov z "umie­ra­jú­ce­ho nah­rá­va­cie­ho prie­mys­lu", kto­rí by do­hlia­da­li na no­vých inter­pre­tov a tým naj­lep­ším by pos­kyt­li fi­nan­čnú i mar­ke­tin­go­vú pod­po­ru. iTu­nes má z le­gál­nych stiah­nu­tí hu­dob­ných nah­rá­vok zisk viac než 75 per­cent. Ho­vor­ca spo­loč­nos­ti App­le sa ku Townshen­do­vým ko­men­tá­rom od­mie­tol vy­jad­riť.

Hu­dob­ník spo­me­nul aj neauto­ri­zo­va­né zdie­ľa­nie sú­bo­rov a vy­jad­ril svoj ná­zor, že inter­net zni­čil pod­sta­tu autor­ské­ho prá­va. Gi­tar­ista tiež poz­na­me­nal, že keď si niek­to stiah­ne je­ho hud­bu bez to­ho, aby za ňu za­pla­til, je to rov­na­ká krá­dež, ako ke­by si vzal je­ho bi­cy­kel.

Zdroj: SITAOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter