Aká je budúcnosť sociálne siete Google Plus?

google+.jpg Vplyv no­vej so­ciál­nej sie­te Goog­le Plus by sa mal pod­ľa pos­led­ných plá­nov Larry­ho Pa­gea roz­ras­tať tak na vy­hľa­dá­vač Goog­le, ako ho­ci aj na sys­tém rek­lám. Špe­ku­lu­je sa aj o jej vý­zna­me pre SEO. Kľú­čo­vý však je bu­dú­ci ús­pech tej­to no­vej sie­te, kto­rý te­raz už ve­ľa ko­men­tá­to­rov ne­vi­dí tak ru­žo­vo ako po­čas le­ta. Poz­ri­me sa pre­to na per­spek­tí­vy Goog­le Plus aj s oh­ľa­dom na fi­rem­né vy­uži­tie - či je už na­ča­se prip­ra­vo­vať sa na jej vplyv v stra­te­gic­kých plá­noch, ale­bo za­tiaľ nie.

So­ciál­na sieť Goog­le Plus (resp. Goog­le+), kto­rá v tes­to­va­com re­ži­me od­štar­to­va­la ten­to rok na kon­ci jú­na, spo­čiat­ku vy­ze­ra­la ako ko­neč­ne ži­vo­tas­chop­ná kon­ku­ren­cia pre Fa­ce­book a po­čia­toč­ný zá­ujem bol prek­va­pe­ním az­da pre všet­ky zú­čas­tne­né stra­ny. Te­raz má Goog­le Plus sí­ce už vy­še 40 mi­lió­nov čle­nov (čo je asi dvad­sa­ti­na člen­skej zá­klad­ne Fa­ce­boo­ku), ale stre­tá­va sa s vý­raz­ným pok­le­som ich ak­ti­vi­ty. Op­ro­ti jú­lu pre­pa­dol po­čet no­vých pos­tov o 40 % a or­ga­ni­zá­cie Chi­ti­ka In­sights ta­kis­to ne­dáv­no in­for­mo­va­la, že sieť Goog­le Plus v pos­led­nom ča­se stra­ti­la oko­lo 60 % ak­tív­nych čle­nov a po veľ­kom ná­po­re po 20. sep­tem­bra, keď sa ot­vo­ri­la ve­rej­nos­ti, nas­le­do­val pre­pad. A to je zlé, pre­to­že len čo pou­ží­va­teľ na so­ciál­nej sie­ti ne­náj­de to­ho, s kým chce ko­mu­ni­ko­vať, za­čí­na okam­ži­te hľa­dať in­de. Pád Goog­le Plus tak mô­že nas­tať rov­na­ko rých­lo ako vzos­tup. To­to sved­čí o mož­nom sce­ná­ri, pred kto­rým va­ro­va­li niek­to­rí ana­ly­ti­ci: že po­čia­toč­ný zá­ujem bol da­ný len zve­da­vos­ťou a no­vo vznik­nu­tá ko­mu­ni­ta ne­má ta­kú stá­losť ako pou­ží­va­teľ­ská zá­klad­ňa Fa­ce­boo­ku. A kto si chcel Goog­le Plus vy­skú­šať, už tak uro­bil a pre ďal­ších pou­ží­va­te­ľov tu chý­ba čo­koľ­vek, čo by ich pri­tia­hlo. Na­priek to­mu spo­loč­nosť Goog­le ďa­lej vo svo­jich plá­noch so svo­jou no­vou so­ciál­nou sie­ťou po sé­rii neús­pe­chov (ko­mu­ni­kač­ná plat­for­ma Wave, so­ciál­ny vy­hľa­dá­vač Aar­dvark, služ­ba Jai­ku po­dob­ná Twit­te­ru či mes­sa­gin­go­vý nás­troj Buzz) po­čí­ta a CEO fir­my Larry Pa­ge je pres­ved­če­ný, že Goog­le+ ov­plyv­ní aj ďal­šie služ­by je­ho fir­my.

Larry Pa­ge má za cieľ zme­niť cel­ko­vú „skú­se­nosť s Goog­lom" a klásť dô­raz na pre­po­je­nosť a zdie­ľa­nie iden­ti­ty na­prieč všet­ký­mi služ­ba­mi, na kto­rej chce Pa­ge sta­vať vzťah s pou­ží­va­teľ­mi. Zdie­ľa­nie na webe má byť po­dob­né zdie­ľa­niu reál­nych ve­cí v ži­vo­te ľu­dí. Pou­ží­va­teľ by ta­kis­to mal vďa­ka to­mu, že ho Goog­le lep­šie spoz­ná, dos­tá­vať aj re­le­van­tnej­šie vý­sled­ky vy­hľa­dá­va­nia a, sa­moz­rej­me, po­tom bu­dú môcť na ne­ho úto­čiť aj per­so­na­li­zo­va­nej­šou (a te­da účin­nej­šou) rek­la­mou.

Sieť Goog­le+ by te­da pod­ľa tej­to ví­zie ma­la vý­raz­ným spô­so­bom zme­niť kľú­čo­vé služ­by Goog­lu, kto­ré pa­tria k zá­kla­du biz­ni­su toh­to webo­vé­ho gi­gan­ta.
Aj keď ana­ly­ti­ci pred­pok­la­da­li po­dob­ný smer vý­vo­ja už od chví­le, keď bo­la sieť Goog­le Plus pred­sta­ve­ná, pos­led­ný ko­men­tár Larry­ho Pa­gea ne­ne­chá­va ni­ko­ho na po­chyb­nos­ti, aká dô­le­ži­tá je preň­ho tá­to so­ciál­na sieť. Goog­le Plus by pod­ľa ne­ho ne­ma­lo byť „nie­čo na­vy­še", ako mož­no evo­ku­je ná­zov, ale in­teg­rál­na sú­časť ce­lé­ho Goog­lu, je­ho spo­ji­vo.
No te­raz ča­ká Goog­le po­mer­ne ťaž­ká prá­ca. Ho­ci sa zda­lo, že Fa­ce­book má do­bu svo­jej naj­väč­šej slá­vy už za se­bou a kri­ti­ka je­ho slu­žieb i bez­peč­nosť bo­la eš­te ne­dáv­no na prog­ra­me dňa, stá­le in­ten­zív­ne ras­tie a v pos­led­nom ča­se za­ujal naj­mä ag­re­sív­nym na­sa­dzo­va­ním no­vých fun­kcií. Pre kon­co­vých pou­ží­va­te­ľov i fir­my sa tak stal pros­tre­dím, kde mô­žu spo­ľah­li­vo os­lo­viť po­ža­do­va­nú cie­ľo­vú sku­pi­nu či náj­sť pou­ží­va­te­ľov, kto­rých pot­re­bu­jú, čo sa o Goog­le+ po­ve­dať za­tiaľ ne­dá. Zá­ujem fi­riem Goog­le schla­dil aj tým, že za­tiaľ ne­po­vo­lil mož­nosť fi­rem­ných pro­fi­lov, ho­ci tá­to fun­kcio­na­li­ta má pri­bud­núť v Goog­le Plus ku kon­cu ro­ka. Mož­no to však ne­bol úpl­ne ši­kov­ný ťah, pre­to­že mno­ho or­ga­ni­zá­cií, kto­ré ma­lia o pro­fil v Goog­le+ zá­ujem, sa na tú­to sieť mož­no už nev­rá­ti.

Ana­ly­ti­ci tvr­dia, že sieť Goog­le Plus pot­re­bu­je po­núk­nuť za­ují­ma­vé a uni­kát­ne fun­kcie, kto­ré ju vý­raz­ne od­lí­šia od Fa­ce­boo­ku a uro­bia z nej pre­fe­ro­va­né so­ciál­ne mé­dium pre stov­ky mi­lió­nov ľu­dí. Pre­to­že ak sa tak nes­ta­ne a stra­tí svo­ju dy­na­mi­ku (čo sa už de­je), mô­že ľah­ko a rých­lo skon­čiť na sme­tis­ku de­jín ako už spo­mí­na­né so­ciál­ne pro­jek­ty Goog­lu. Dru­há šan­ca je to­tiž má­lo prav­de­po­dob­ná. Ak Goog­le+ ne­bu­de rep­re­zen­to­vať dos­ta­toč­ne veľ­kú vzor­ku po­pu­lá­cie, ne­má zmy­sel o ňom ho­vo­riť ani v zmys­le mar­ke­tin­go­vých kam­pa­ní a ko­mu­ni­ká­cie so zá­kaz­ník­mi, pre­to­že ne­bu­de schop­ný pl­niť cie­le, v kto­rých sa Fa­ce­book už os­ved­čil.

Goog­le Buzz de­fi­ni­tív­ne kon­čí, za­tie­ni­la ho sieť Goog­le+
S fi­rem­ným vy­uži­tím te­da ana­ly­ti­ci ra­dia skôr vy­čká­vať, ako sa si­tuácia vy­vi­nie. Pri sú­čas­nom sta­ve, keď ce­lý rad fi­riem (naj­mä tých tu­zem­ských) za­tiaľ stá­le nez­vlá­da ani svo­ju pre­zen­tá­ciu na Fa­ce­boo­ku a fi­rem­né strán­ky tu ma­jú čas­to len nie­koľ­ko de­sia­tok for­mál­nych priaz­niv­cov a ni­ko­ho, kto by s tý­mi­to priaz­niv­ca­mi ko­mu­ni­ko­val, nie je naj­ak­tuál­nej­šie za­čať uva­žo­vať o vy­uži­tí Goog­le Plus na mar­ke­tin­go­vé úče­ly. As­poň nie ma­so­vo. No po­kiaľ pat­rí­te me­dzi ino­vá­to­rov a ra­di skú­ša­te nie­čo no­vé, mô­žu sa v bu­dúc­nos­ti expe­ri­men­ty so sie­ťou Goog­le Plus zú­ro­čiť a pri­niesť vý­ho­du pred kon­ku­ren­ciou, kto­rá sa v prí­pa­de ús­pe­chu Goog­le Plus tiež bu­de chcieť v tej­to sie­ti pre­zen­to­vať.

Zdroj: ic­tma­na­zer.cz

Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter