Nová sociálna sieť na obzore

chimein.jpg Tro­ji­ca mo­men­tál­ne naj­po­pu­lár­nej­ších so­ciál­nych sie­tí, Fa­ce­book, Twit­ter a Goog­le+, dos­ta­ne čos­ko­ro no­vý prí­ras­tok. Chi­me.in, ako sa naj­nov­šia so­ciál­na sieť na­zý­va, sa nes­na­ží nah­ra­diť žiad­nu zo spo­me­nu­tých plat­fo­riem. Jej cie­ľom je roz­ší­riť ce­lý eko­sys­tém so­ciál­nych sie­tí o no­vú plat­for­mu, kto­rá bu­de klásť dô­raz naj­mä na jed­not­li­vé zá­uj­my ľu­dí. Pou­ží­va­te­lia Chi­me.in sa bu­dú môcť spá­jať po­mo­cou sku­pín ale­bo strá­nok, dô­raz sa bu­de klásť aj na to, aby sa pou­ží­va­te­ľo­vi zob­ra­zo­val iba ten ob­sah, kto­rý ho za­ují­ma - bez zby­toč­ných prís­pev­kov ty­pu „čo bu­de na ve­če­ru". Na pr­vý poh­ľad te­da nej­de o nič no­vé a po­dob­nú skú­se­nosť vám vie pos­kyt­núť aj Fa­ce­book - sta­čí si up­ra­viť nas­ta­ve­nie prís­pev­kov, kto­ré sa vám ma­jú zob­ra­zo­vať vo vý­pi­se no­vi­niek.

Po­dob­ne ako Fa­ce­book aj Chi­me.in za­uj­me pú­ta­vým gra­fic­kým roz­hra­ním, kto­ré mô­že čias­toč­ne pri­po­mí­nať Ti­me­li­ne - di­zajn no­vej ver­zie fa­ce­boo­ko­vých pro­fi­lov. Sa­moz­rej­me, ne­chý­ba ani mož­nosť zdie­ľať fo­tog­ra­fie, vi­deo, od­ka­zy na iné strán­ky ale­bo pri­dá­vať no­vé prís­pev­ky, naz­va­né chi­mes, kto­ré čias­toč­ne pri­po­mí­na­jú twee­ty. Pre pos­ky­to­va­te­ľov ob­sa­hu bu­de za­ují­ma­vá mož­nosť sto­per­cen­tné­ho zis­ku z rek­la­my, po­kiaľ si ju pre­da­jú sa­mi, resp. 50 %, po­kiaľ ju pre­dá spo­loč­nosť Uber­Me­dia, tvor­ca no­vej so­ciál­nej sie­te. Spo­loč­nosť Uber­Me­dia sa v mi­nu­los­ti ve­no­va­la ap­li­ká­ciám pre so­ciál­ne sie­te (Echo­fon, UberTwit­ter, Twid­royd).

Webo­vá strán­ka Chi­me.in za­tiaľ ne­fun­gu­je a oča­ká­va sa, že bu­de dnes ofi­ciál­ne pred­sta­ve­ná po­čas kon­fe­ren­cie Web 2.0 Sum­mit v San Fran­cis­cu.

Zdroj: sfga­te.com

Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter