Zahraničné e-shopy oberajú štát ročne o 10 mil. €

eura.jpg Štát strá­ca na da­ni z pri­da­nej hod­no­ty (DPH) a re­cyk­lač­ných pop­lat­koch roč­ne až 10 mil. eur. Dô­vo­dom sú pre­dov­šet­kým inter­ne­to­vé ob­cho­dy so síd­lom v za­hra­ni­čí, kto­ré ne­dodr­žia­va­jú po­vin­nos­ti pri pre­da­ji elek­tros­pot­re­bi­čov a pri zbe­re a re­cyk­lá­cii elek­trood­pa­du. Slo­ven­ské kon­trol­né or­gá­ny ich na­vy­še ne­ma­jú mož­nosť skon­tro­lo­vať a po­ku­to­vať za nepl­ne­nie si po­vin­nos­tí, keď­že ich prá­vo­moc sa vzťa­hu­je len na pod­ni­ka­teľ­ské sub­jek­ty na úze­mí Slo­ven­ska. Na utor­ko­vej tla­čo­vej be­se­de to vy­hlá­si­li pred­sta­vi­te­lia Aso­ciá­cie do­voz­cov audio­vi­zuál­nej tech­ni­ky (ADAT), CE­CED Slo­va­kia - Zdru­že­nia európ­skych vý­rob­cov do­má­cich spot­re­bi­čov a IT Aso­ciá­cie Slo­ven­ska (ITAS).

Slo­ven­skí vý­rob­co­via, do­voz­co­via a dis­tri­bú­to­ri pod­ľa aso­ciá­cií ne­mô­žu ce­no­vo kon­ku­ro­vať za­hra­nič­ným inter­ne­to­vým ob­cho­dom, keď­že tie do­sa­hu­jú níz­ke ce­ny naj­mä nep­la­te­ním re­cyk­lač­ných pop­lat­kov a da­ní, čo má za nás­le­dok kle­sa­jú­cu za­mes­tna­nosť. Pod­ľa od­ha­dov aso­ciá­cií až 30 % na Slo­ven­sku pre­da­ných elek­tros­pot­re­bi­čov a elek­tro­ni­ky ne­má spl­ne­né re­cyk­lač­né a da­ňo­vé po­vin­nos­ti. „Ak vlá­da, mi­nis­ter­stvo ži­vot­né­ho pros­tre­dia, mi­nis­ter­stvo hos­po­dár­stva a ďal­šie re­zor­ty nep­rij­mú okam­ži­té a účin­né opat­re­nia a ne­bu­dú pos­ti­ho­vať ne­ka­lé prak­ti­ky v pod­ni­ka­ní ne­poc­ti­vých ob­chod­ní­kov, naj­mä z ra­dov za­hra­nič­ných inter­ne­to­vých ob­cho­dov, hro­zí rých­ly rast úni­kov na DPH a re­cyk­lač­ných pop­lat­koch," va­ro­val pred­se­da ADAT Má­rio Le­lov­ský.

Ok­rem úni­kov da­ní a re­cyk­lač­ných pop­lat­kov a zni­žo­va­nia kon­ku­ren­cies­chop­nos­ti slo­ven­ských sub­jek­tov vzni­ká pod­ľa Le­lov­ské­ho aj prob­lém s bu­dú­cim elek­trood­pa­dom, kto­rý vznik­ne z vý­rob­kov pre­da­ných za­hra­nič­ný­mi inter­ne­to­vý­mi ob­chod­mi. Je­ho re­cyk­lá­ciu to­tiž ne­bu­de mať kto fi­nan­co­vať. Pod­ľa Le­lov­ské­ho však prav­de­po­dob­ne to­to bre­me­no zos­ta­ne na ple­ciach tých pod­ni­ka­te­ľov, kto­rí si svo­je po­vin­nos­ti pl­nia už dnes. „Tre­ti­na spot­re­bi­čov na tr­hu s ne­fé­ro­vou ce­no­vou vý­ho­dou a bez fi­nan­čných zdro­jov na re­cyk­lá­ciu je hroz­ba, kto­rá mô­že po­lo­žiť se­rióz­nych vý­rob­cov a do­voz­cov na lo­pat­ky," upo­zor­nil.

Vý­rob­co­via a do­voz­co­via pre­to navr­hu­jú, aby štát po­sil­nil prá­vo­mo­ci kon­trol­ných or­gá­nov, sta­no­vil vy­ššie san­kcie pri ne­dodr­žia­va­ní po­vin­nos­tí a ze­fek­tív­nil vy­má­ha­nie po­kút nap­rík­lad pros­tred­níc­tvom spo­loč­ných kon­trol Slo­ven­skej in­špek­cie ži­vot­né­ho pros­tre­dia, Slo­ven­skej ob­chod­nej in­špek­cie, da­ňo­vé­ho úra­du a po­lí­cie. Štát by mal ta­kis­to pri­jať prís­nej­šie opat­re­nia tý­ka­jú­ce sa prís­tu­pu vý­rob­cov, do­voz­cov a dis­tri­bú­to­rov na slo­ven­ský trh, ako nap­rík­lad li­cen­co­va­nie inter­ne­to­vé­ho pre­da­ja, efek­tív­ny mo­ni­to­ring pre­daj­cov aj prep­rav­cov, efek­tív­na evi­den­cia a re­gis­trá­cia sub­jek­tov, ako aj ich kon­tro­la.

Ná­kup u za­hra­nič­ných pre­daj­cov na­vy­še pod­ľa aso­ciá­cií pri­ná­ša ri­zi­ko aj pre spot­re­bi­te­ľov, kto­rí ne­mô­žu pri kú­pe no­vé­ho vý­rob­ku od­ov­zdať sta­rý a ta­kis­to si ne­mô­žu up­lat­niť rek­la­má­ciu v auto­ri­zo­va­nom servis­e. „Lac­ný ná­kup v za­hra­nič­nom inter­ne­to­vom ob­cho­de pre­to mô­že vy­jsť v ko­neč­nom dôs­led­ku veľ­mi dra­ho," do­dal ge­ne­rál­ny ria­di­teľ spo­loč­nos­ti Whirlpool Slo­va­kia, kto­rá je zá­ro­veň čle­nom CE­CED Slo­va­kia, Ján Spůra.

Zdroj: SITAOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter