Taliansko: Wikipédiu zneprístupnili na protest proti mediálnemu zákonu

2004/wikipedia.jpg Inter­ne­to­vá en­cyk­lo­pé­dia Wiki­pé­dia za­blo­ko­va­la pou­ží­va­te­ľom prís­tup k svo­jej ta­lian­skej ver­zii na pro­test pro­ti návr­hu zá­ko­na, pod­ľa kto­ré­ho bu­dú správ­co­via inter­ne­to­vých strá­nok v Ta­lian­sku po­vin­ní up­ra­vo­vať ich ob­sah na zá­kla­de akej­koľ­vek sťaž­nos­ti tý­ka­jú­cej sa prí­pad­nej za­uja­tos­ti. Pod­ľa vy­hlá­se­nia, kto­ré sa v stre­du ob­ja­vi­lo na­mies­to ta­lian­skych strá­nok Wiki­pé­die, to­tiž le­gis­la­tí­va neu­mož­ňu­je ne­zá­vis­lé po­sú­de­nie tre­ťou stra­nou, čo pred­sta­vu­je „nep­ri­ja­teľ­né ob­me­dzo­va­nie slo­bo­dy". Návrh schvá­le­ný ka­bi­ne­tom kon­tro­ver­zné­ho pre­mié­ra Sil­via Berlus­co­ni­ho po­ža­du­je úp­ra­vu na­pad­nu­té­ho ob­sa­hu do 48 ho­dín, a to bez aké­ho­koľ­vek ko­men­tá­ra ale­bo vy­svet­le­nia.

„Žiaľ, nie je žiad­na tre­tia stra­na, kto­rá by po­sú­di­la, či je ob­sah škod­li­vý," pí­še Wiki­pé­dia vo svo­jom vy­hlá­se­ní. Tla­čo­vá agen­tú­ra AFP uvá­dza, že cie­ľom no­vé­ho zá­ko­na je za­brá­niť, aby do mé­dií unik­li pod­rob­nos­ti z od­po­čú­va­ných te­le­fo­nic­kých ho­vo­rov. No­vi­ná­rom, kto­rí ho po­ru­šia, hro­zí me­sač­né vä­ze­nie ale­bo po­ku­ta vo vý­ške 10-ti­síc eur, za­tiaľ čo vy­da­va­te­lia mô­žu v prí­pa­de stí­ha­nia za­pla­tiť až 300-ti­síc eur. Oso­by, kto­ré no­vi­ná­rom prez­ra­dia uta­jo­va­né in­for­má­cie zo súd­nych spi­sov, mô­žu strá­viť za mre­ža­mi až šesť ro­kov.

Zdroj: SITAOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter