Google Analytics príde s monitoringom v reálnom čase

Google-Analytics.jpg Spo­loč­nosť vy­ko­na­la nie­koľ­ko vý­znam­ných zmien vo svo­jom ana­ly­tic­kom nás­tro­ji pre správ­cov webo­vých strá­nok.

Jed­nou z ob­rov­ských ne­vý­hod Goog­le Ana­ly­tics v po­rov­na­ní s iným webo­vý­mi ana­ly­tic­ký­mi nás­troj­mi bo­la dl­hý čas sku­toč­nosť, že pr­vé spo­ľah­li­vé úda­je do­ká­že pos­kyt­núť až ďal­ší deň. Pou­ží­va­te­lia do­te­raz ne­ma­li žiad­nu mož­nosť, ako sle­do­vať pria­my do­sah svo­jich kro­kov na náv­štev­nosť ich webo­vých strá­nok. To sa však čos­ko­ro zme­ní. Goog­le sa to­tiž roz­ho­dol za­viesť mo­ni­to­ro­va­nie webu v reál­nom ča­se.

Tá­to no­vá vlas­tnosť za­tiaľ ne­fun­gu­je kaž­dé­mu. Vý­vo­já­ri ju tes­tu­jú na ur­či­tej vzor­ke pou­ží­va­te­ľov a s jej pl­ným spus­te­ním po­čí­ta­jú v ho­ri­zon­te 14 dní. Ak ná­ho­dou pat­rí­te me­dzi vy­bra­ných šťas­tliv­cov, po­tom sa do no­vé­ho pros­tre­dia služ­by mô­že­te pre­su­núť klik­nu­tím na prí­kaz No­vá ver­zia v pra­vom hor­nom ro­hu strán­ky. Ak me­dzi nich ne­pat­rí­te, mô­že­te sa ni­mi stať tak, že sa za­re­gis­tru­je­te ako zá­ujem­ca o pred­čas­ný prís­tup. Vo fi­nál­nej ver­zii bu­dú za­cho­va­né všet­ky sú­čas­né fun­kcie Goog­le Ana­ly­tics, zme­ní sa len gra­fi­ka a štruk­tú­ra služ­by.

Ďal­šia no­vin­ka je spus­te­nie pla­te­nej ver­zie Goog­le Ana­ly­tics Pre­mium, ur­če­nej pre fi­rem­ných zá­kaz­ní­kov. Prog­ram bu­de pod­ľa všet­ké­ho za­me­ra­ný naj­mä na veľ­ké spo­loč­nos­ti, kto­ré ma­jú zá­ujem o ove­ľa hlb­šiu ana­lý­zu svo­jich strá­nok a pre­dov­šet­kým pl­no­hod­not­nú pod­po­ru zo stra­ny Goog­lu. Ma­ji­teľ pré­mio­vé­ho úč­tu bu­de mať k dis­po­zí­cii nep­retr­ži­tú tech­nic­kú pod­po­ru a 99,9 % ga­ran­ciu dos­tup­nos­ti dát.

Bu­de za­ují­ma­vé sle­do­vať, či sa Goog­lu po­da­rí od­lá­kať zá­kaz­ní­kov ta­kým stá­li­ciam, ako sú Om­ni­tu­re ale­bo Web­Trends. Goog­le je sí­ce vy­hľa­dá­va­cí gi­gant, obid­va uve­de­né nás­tro­je sú však na tr­hu už tak dl­ho, že sa ne­ja­ké­ho vý­raz­né­ho od­li­vu zá­kaz­ní­kov báť ne­mu­sia. Vzhľa­dom na ce­nu pré­mio­vých Goog­le Ana­ly­tics sa dá na­vy­še oča­ká­vať, že ma­lé a stred­né pod­ni­ky siah­nu skôr po ana­ly­tic­kom sof­tvé­ri Ur­chin, kto­rý má Goog­le už ne­ja­ký čas vo svo­jom vlas­tníc­tve.

Zdroj: com­pu­terworld.cz 

Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter