Cenzúra internetu nie je dobrý krok, zdôraznil Viskupič

internet.jpg Pro­pa­gač­nú webo­vú strán­ku pro­ti cen­zú­re.sk spus­ti­lo ob­čian­ske zdru­že­nie Spo­loč­nosť pre ot­vo­re­né in­for­mač­né tech­no­ló­gie (SOIT). Dô­vo­dom je no­ve­la zá­ko­na o ha­zar­dných hrách z di­el­ne mi­nis­ter­stva fi­nan­cií, kto­rá chce pos­ky­to­va­te­ľom inter­ne­tu pri­ká­zať za­blo­ko­vať webo­vé strán­ky pod­ľa zoz­na­mu vy­dá­va­né­ho Da­ňo­vým úra­dom. Cie­ľom je za­blo­ko­vať prís­tup k za­hra­nič­ným pre­vádz­ko­va­te­ľom ha­zar­dných hier na webe. No­ve­la je v sú­čas­nos­ti v me­dzi­re­zor­tnom pri­po­mien­ko­vom ko­na­ní. Zá­stup­co­via SOIT pred­lo­žia hro­mad­nú pri­po­mien­ku, kto­rú do­po­siaľ pod­po­ri­lo vy­še dve­ti­síc ľu­dí, ok­rem iné­ho aj Aso­ciá­cia lo­kál­nych pos­ky­to­va­te­ľov inter­ne­tu.

Ak­ti­vi­tu ob­čian­ske­ho zdru­že­nia pod­po­ru­je aj pos­la­nec Ná­rod­nej ra­dy SR Jo­zef Vis­ku­pič, kto­rý má po­cit, „že tu mi­mo spo­lo­čen­skej de­ba­ty vzni­ká čo­si, čo sa nám nez­dá cel­kom kó­šer". Pod­ľa ne­ho no­ve­lou sa ot­vá­ra po­my­sel­ná Pan­do­ri­na skrin­ka, kto­rou je cen­zú­ra inter­ne­tu na Slo­ven­sku. Ako pou­ká­zal na tla­čo­vej be­se­de Spo­loč­nos­ti pre ot­vo­re­né in­for­mač­né tech­no­ló­gie, cen­zú­ra, resp. re­gu­lá­cia vzni­ká tým, že by ne­ja­ký or­gán mo­hol roz­ho­do­vať o zob­ra­zo­va­ní niek­to­rých strá­nok v slo­ven­skom inter­ne­te.

Zá­me­rom zdru­že­nia je pod­ľa je­ho pred­se­du Ma­re­ka Ma­hu­ta spus­tiť ši­ro­kú ve­rej­nú dis­ku­siu o cen­zú­re inter­ne­tu, pre­to vy­zý­va­jú všet­ky sub­jek­ty pô­so­bia­ce v ob­las­ti IT, aby sa k nej pri­da­li. Žia­da­jú, aby bo­la z návr­hu zá­ko­na od­strá­ne­ná časť navr­hu­jú­ca ploš­né blo­ko­va­nie inter­ne­to­vých strá­nok. Ten is­tý cieľ sa pod­ľa nich dá do­siah­nuť aj iným spô­so­bom. Zá­stup­co­via zdru­že­nia pri­po­mí­na­jú, že navr­hnu­té blo­ko­va­nie ok­rem iné­ho po­ru­šu­je exis­tu­jú­ci sta­tus quo blo­ko­va­nia navr­hnu­té­ho ve­rej­nou sprá­vou, nap­rík­lad na zá­kla­de roz­hod­nu­tia sú­du. Ne­pá­či sa im ta­kis­to, že v no­ve­le chý­ba­jú všet­ky ga­ran­cie, nie je mož­nosť ob­ha­jo­by ale­bo nás­led­né­ho pro­tes­tu. My­slia si, že zá­kon sa dos­tá­va na hra­ni­cu to­ho, čo Ústa­va SR na­zý­va cen­zú­rou.

Na­priek to­mu, že do­sa­hy no­ve­ly sú veľ­mi zá­važ­né, for­mu­lá­cie v zá­ko­ne sú pod­ľa SOIT úpl­ne vág­ne. Upo­zor­ňu­jú aj na to, že hro­zí roz­ší­re­nie blo­ko­va­nia aj na ďal­šie ob­las­ti. „Ot­vá­ra­me ob­rov­ské množ­stvo prob­lé­mov, na kto­ré ne­má­me od­po­ve­de," je pres­ved­če­ný Vis­ku­pič. Pod­ľa ne­ho ne­mô­že ísť iba o ná­rod­né slo­ven­ské fó­rum. „Inter­net sa ne­dá rie­šiť lo­kál­ny­mi ná­rod­ný­mi ob­me­dzenia­mi," poz­na­me­nal. Za lep­šie rie­še­nie by po­va­žo­val ko­mu­ni­ko­vať s pre­vádz­ko­va­teľ­mi strá­nok, skon­tak­to­vať sa s ni­mi, ak sa to má ro­biť na európ­skej úrov­ni. Za vý­znam­ný ne­dos­ta­tok no­ve­ly ozna­čil Vis­ku­pič aj nák­la­do­vú po­lož­ku, kto­rú bu­de štát mu­sieť na blo­ko­va­cie za­ria­de­nia vy­na­lo­žiť. Mô­že ho to stáť de­siat­ky mi­lió­nov eur.

Zdroj: SITAOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter