Google prezradil, koľko elektrickej energie spotrebúva

Google_cooling.jpg Ob­jem elek­tric­kej ener­gie spot­re­bú­va­ný spo­loč­nos­ťou Goog­le bol dl­hé ro­ky veľ­mi dob­re strá­že­ným ta­jom­stvom. Ana­ly­ti­ci pred­pok­la­da­li, že sa stal uta­jo­va­nou sku­toč­nos­ťou naj­mä pre­to, aby ma­la kon­ku­ren­cia sťa­že­nú úlo­hu pri ana­lý­ze spô­so­bu prá­ce dá­to­vých cen­tier spo­loč­nos­ti, pri po­su­dzo­va­ní ich efek­ti­vi­ty a aby sa ten­to údaj nes­tal ne­pria­mou in­for­má­ciou o tom, ako rých­lo spo­loč­nosť v sku­toč­nos­ti ras­tie.

Vzhľa­dom na to, že v sú­čas­nos­ti už ten­to údaj ne­má ta­kú vý­znam­nú vy­po­ve­da­ciu hod­no­tu, spo­loč­nosť Goog­le zme­ni­la svo­ju stra­té­giu a tú­to in­for­má­ciu zve­rej­ni­la. Doz­ve­de­li sme sa tak, že dá­to­vé cen­trá spo­loč­nos­ti Goog­le spot­re­bú­va­jú úc­ty­hod­ných 260 MW elek­tric­kej ener­gie, čo je ek­vi­va­lent ener­gie pot­reb­nej na pre­vádz­ku zhru­ba 200 000 do­mác­nos­tí. Mož­no ho po­rov­nať aj so štvr­ti­nou vý­ko­nu ató­mo­vej elek­trár­ne. Sám vy­hľa­dá­vač Goog­le má pri­tom spot­re­bu elek­tric­kej ener­gie na úrov­ni 12,5 MW. Pou­ží­va­te­lia uro­bia den­ne pros­tred­níc­tvom Goog­lu viac ako mi­liar­du vy­hľa­dá­va­ní, na kaž­dé sa spot­re­bu­je zhru­ba 0,3 Wh elek­tric­kej ener­gie. Na prie­mer­né­ho pou­ží­va­te­ľa tak me­sač­ne pri­pa­dá spot­re­ba na úrov­ni 180 Wh, čo je ek­vi­va­lent pou­ží­va­nia 60 W žia­rov­ky po do­bu troch ho­dín.

V ro­ku 2010 pri­tom do­dá­va­te­lia elek­tric­kej ener­gie, kto­rú pou­ží­va Goog­le na svo­ju pre­vádz­ku, vy­pus­ti­li pri jej vý­ro­be do ov­zdu­šia až 1,5 mi­lió­na ton emi­sií. Až 25 % ener­gie, kto­rú Goog­le spot­re­bo­val v ro­ku 2010, bo­lo pri­tom kry­tých z ve­ter­ných par­kov a iných zdro­jov ob­no­vi­teľ­nej ener­gie. V ro­ku 2011 by sa ten­to po­diel mal zvý­šiť až na 30 %.

Zdroj: The New York Ti­mes Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter