Výpočtovú techniku dodajú Žilinskej univerzite tri firmy

Computers_And_Laptop_Scond_Hand.jpg Vý­poč­to­vú tech­ni­ku spo­lu s prís­lu­šen­stvom v hod­no­te 794-ti­síc eur bez da­ne z pri­da­nej hod­no­ty (DPH) do­da­jú Ži­lin­skej uni­ver­zi­te v Ži­li­ne tri spo­loč­nos­ti. V ten­dri na do­dáv­ku po­čí­ta­čov, no­te­boo­kov, tla­čiar­ní, ko­pí­ro­va­cích a mul­ti­fun­kčných za­ria­de­ní, ako aj na do­dáv­ku li­cen­čné­ho sof­tvé­ro­vé­ho vy­ba­ve­nia us­pe­li spo­me­dzi de­via­tich po­núk fir­my Gra­tex Inter­na­tio­nal, Da­ta­lan a Tem­pest. Vy­plý­va to z ozná­me­nia o vý­sled­ku ve­rej­né­ho ob­sta­rá­va­nia, zve­rej­ne­né­ho vo Ves­tní­ku ve­rej­né­ho ob­sta­rá­va­nia.

Pr­vú časť zá­kaz­ky pre Ži­lin­skú uni­ver­zi­tu vy­hra­la spo­loč­nosť Gra­tex Inter­na­tio­nal, kto­rá po­núk­la 264-ti­síc eur bez DPH, čo je o 36-ti­síc eur me­nej, ako bo­la pred­pok­la­da­ná hod­no­ta. Spo­loč­nosť Da­ta­lan zís­ka­la dru­hú časť zá­kaz­ky s ví­ťaz­nou po­nu­kou vo vý­ške 265-ti­síc eur bez DPH, keď op­ro­ti za­čia­toč­nej pred­pok­la­da­nej hod­no­te po­núk­la ce­nu niž­šiu o 35-ti­síc eur. Tre­tiu časť zá­kaz­ky vy­hra­la fir­ma Tem­pest s po­nu­kou 266-ti­síc eur bez DPH, čo je o 34-ti­síc eur me­nej, ako uni­ver­zi­ta pô­vod­ne pred­pok­la­da­la.

Zdroj: SITAOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter