Alianciu Fair-play žaluje Jarmila Považanová o 10-tisíc eur

computeruser.jpg Alian­cia Fair-play če­lí po pred­bež­nom opat­re­ní už aj ža­lo­be. Ko­na­teľ­ka sta­veb­nej fir­my tvr­dí, že ju strán­ka ZNa­sich­Da­ni.sk nep­rav­di­vo ozna­či­la za pod­ni­ka­teľ­ku. Po­ža­du­je zma­za­nie svo­jo me­na, os­pra­vedl­ne­nie a od­škod­né.

Alian­cia Fair-play če­lí ža­lo­be za webstrán­ku ZNa­sich­Da­ni.sk. Mi­mov­lád­nu or­ga­ni­zá­ciu ža­lu­je ma­na­žér­ka spo­loč­nos­ti Stra­bag Jar­mi­la Po­va­ža­no­vá. Tvr­dí, že Alian­cia webstrán­kou, kto­rá vy­hra­la ce­nu za naj­lep­ší open da­ta pro­jekt v Euró­pe, za­siah­la do jej osob­nos­tných práv.

Žia­da úpl­né stiah­nu­tie svoj­ho me­na zo ZNa­sich­Da­ni.sk, zve­rej­ne­nie os­pra­vedl­ne­nia na strán­ke a vy­pla­te­nie su­my 10-ti­síc eur.

O tom, že Po­va­ža­no­vá má vo­či ZNa­sich­Da­ni.sk vý­hra­dy, ve­de­li pre­vádz­ko­va­te­lia webstrán­ky Alian­cia Fair-play a Vi­zuál­ny ob­chod­ný re­gis­ter (VORSR.sk) nie­koľ­ko me­sia­cov. Ok­res­ný súd Bra­tis­la­va II vy­dal pro­ti ZNa­sich­Da­ni.sk v má­ji pred­bež­né opat­re­nie, kto­rým bo­li pre­vádz­ko­va­te­lia pri­nú­te­ní stiah­nuť zo strán­ky časť in­for­má­cií o Po­va­ža­no­vej. Pred­bež­né opat­re­nie neob­sa­ho­va­lo od­ôvod­ne­nie ta­ké­ho­to zá­sa­hu. Alian­cia sa pro­ti opat­re­niu od­vo­la­la. Súd dod­nes o od­vo­la­ní ne­roz­ho­dol, na­priek to­mu, že pred­bež­né opat­re­nie za­sa­hu­je do zá­klad­ných ľud­ských práv. 

Ža­lo­ba bo­la na súd po­da­ná už v ap­rí­li, in­for­má­cie o nej ne­ma­li do­te­raz pre­vádz­ko­va­te­lia k dis­po­zí­cii.
"O pred­bež­nom opat­re­ní vie­me od má­ja, o ža­lo­be sa­mot­nej nás ale súd do­te­raz ofi­ciál­ne nein­for­mo­val. Ža­lo­ba ne­bo­la pô­vod­ne ve­de­ná v tom is­tom spi­se ako pred­bež­né opat­re­nie, pre­to sme sa o nej ne­doz­ve­de­li ani po na­hliad­nu­tí do spi­su. Doz­ve­de­li sme sa o tom až na zá­kla­de na­šej vlas­tnej ini­cia­tí­vy po opä­tov­nej náv­šte­ve sú­du," uvied­la ma­na­žér­ka Alian­cie Fair-play pre IT pro­jek­ty Eva Vo­zá­ro­vá.

Jar­mi­la Po­va­ža­no­vá sa cí­ti poš­ko­de­ná zve­rej­ne­ním svoj­ho me­na na ZNa­sich­Da­ní.sk. Jej práv­ny zá­stup­ca v ža­lo­be uvá­dza, že je na strán­ke nep­rav­di­vo ozna­čo­va­ná za pod­ni­ka­te­ľa. "Ža­lo­ba je zjav­ne pos­ta­ve­ná na pred­pok­la­de, že zís­ka­nie štát­nej zá­kaz­ky poš­ko­dzu­je po­vesť pod­ni­ka­te­ľa. Pa­ni Po­va­ža­no­vá pô­so­bi­la vo fir­mách, kto­ré bo­li ús­peš­né pri zís­ka­va­ní štát­nych zá­ka­ziek. S na­pä­tím pre­to od nej v rám­ci súd­ne­ho pro­ce­su oča­ká­va­me za­svä­te­né vy­svet­le­nie prie­be­hu zís­ka­va­nia štát­nych zá­ka­ziek a dô­vo­dov, pre­čo zís­ka­nie štát­nej zá­kaz­ky ni­čí po­vesť pod­ni­ka­te­ľa," po­ve­dal práv­ny zá­stup­ca Alian­cie Vla­di­mír Šár­nik. 

Alian­cia Fair-play ta­ké­to ob­vi­ne­nie od­mie­ta. Na strán­ke bo­lo už od jej spus­te­nia jed­noz­nač­ne dek­la­ro­va­né, že mo­ni­to­ru­je nie­len pre­po­je­nia štát­nych ten­drov na pod­ni­ka­te­ľov, ale aj na ko­na­te­ľov a čle­nov správ­nych rád spo­loč­nos­tí. Vý­sled­ky vy­hľa­dá­va­nia pri jej me­ne vždy ob­sa­ho­va­li in­for­má­ciu o tom, že je ko­na­teľ­kou fir­my. 

ZNa­sich­Da­ni.sk spus­ti­li Alian­cia Fair-play a Vi­zuál­ny ob­chod­ný re­gis­ter ako spo­loč­ný pro­jekt kon­com mar­ca toh­to ro­ku. V jú­ni 2011 strán­ka zís­ka­la oce­ne­nie Open Da­ta Challen­ge, kto­ré jej ude­li­la re­no­mo­va­ná tech­no­lo­gic­ká ne­zis­ko­vá or­ga­ni­zá­cia Open Knowled­ge Foun­da­tion v spo­lup­rá­ci s Európ­skou ko­mi­siou. V sú­čas­nos­ti je webstrán­ka no­mi­no­va­ná na ce­nu IT Aso­ciá­cie Slo­ven­ska (ITAS) IT pro­jekt ro­ka.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter