The Sims Social sa rozbieha na Facebooku

The-Sims-Social-cheats.jpg Di­ví­zia EA Play spo­loč­nos­ti Elec­tro­nic Arts ozná­mi­la, že hra The Sims So­cial na so­ciál­nej sie­ti Fa­ce­book je te­raz pl­no­fun­kčná. Dos­tup­ná je úpl­ne bez­plat­ne v pia­tich ja­zy­ko­vých mu­tá­ciách. Pria­te­lia i sú­pe­ri sa v nej mô­žu hrať so ži­vo­tom, vy­ko­ná­vať vzá­jom­nú inter­ak­ciu, ba­viť sa a nie­ke­dy aj ne­dob­ro­voľ­ne zná­šať zlo­my­seľ­né ža­rtí­ky os­tat­ných. Hrá­či si tvo­ria vlas­tné pos­ta­vič­ky si­mí­kov (hlav­ný pr­vok všet­kých hier sé­rie The Sims) ľu­bo­voľ­né­ho vzhľa­du a pre­ží­va­jú s ni­mi všet­ky slas­ti i stras­ti spo­lo­čen­ské­ho ži­vo­ta, me­dzi kto­ré pat­rí aj nad­vä­zo­va­nie rôz­nych vzťa­hov so sku­toč­ný­mi pria­teľ­mi na Fa­ce­boo­ku.

V The Sims So­cial hrá­či expe­ri­men­tu­jú so ži­vo­tom, up­ra­vu­jú si do­mo­vy v mno­hých rôz­nych štý­loch a vy­tvá­ra­jú vlas­tné prí­be­hy, do­kon­ca aj škan­dá­ly s os­tat­ný­mi Si­ma­mi, kto­rých stre­tá­va­jú v hre. Bez oh­ľa­du na to, či bu­dú prá­ve pre­ží­vať mi­le­nec­ký vzťah ale­bo zú­riť nad zlo­my­seľ­nos­ťou úh­lav­né­ho so­ka, zá­le­ží len na nich, či sa vte­lia do ro­ly naj­lep­šie­ho pria­te­ľa či noč­nej mo­ry. Ok­rem kla­sic­kých pred­me­tov z The Sims ob­sa­hu­je The Sims So­cial reál­ne pred­me­ty z kaž­do­den­né­ho ži­vo­ta, ako sú vý­rob­ky zna­čiek Dr Pep­per, Dun­kin 'Do­nuts či Toyo­ta, pos­ky­tu­jú­ce extra bo­nu­sy a vý­ho­dy vo chví­ľach, keď ich hráč pot­re­bu­je.

Hrá­či mô­žu v hre pros­tred­níc­tvom ak­tua­li­zá­cií sta­vov na svo­jich ste­nách na Fa­ce­boo­ku vzá­jom­ne zdie­ľať ús­pe­chy, ža­rtí­ky aj iné uda­los­ti. Mô­žu byť nap­rík­lad cy­nic­kí a po­kú­siť sa zbú­rať šťast­ný vzťah nie­ko­ho iné­ho tým, že do­tyč­né­ho si­mí­ka po­žia­da­jú, aby sa ro­zi­šiel so svo­jím par­tne­rom či par­tner­kou. Ale­bo mô­žu ka­ma­rá­tom po­ve­dať, že s ni­mi prá­ve tan­co­va­li ale­bo im za­spie­va­li pes­nič­ku, aby ich po­te­ši­li. The Sims So­cial ob­sa­hu­jú aj no­vú fun­kciu „zá­zna­mu", kto­rá hrá­čom umož­ňu­je vi­dieť, čo pres­ne im ale­bo ich prí­byt­kom iní hrá­či uro­bi­li, kým bo­li preč. Uvi­dia nap­rík­lad, ako k nim pri­šiel na náv­šte­vu ka­ma­rát a uva­ril jed­lo či op­ra­vil gi­ta­ru, prí­pad­ne bu­dú so škrí­pa­ním zu­bov sle­do­vať, ako im neob­ľú­be­ný si­mík dal pa­vú­ka do zá­cho­da či ry­bu do pos­te­le.

Ďal­šie in­for­má­cie o hre náj­de­te na ofi­ciál­nych strán­kach www.the­sim­sso­cial.com.Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter