Facebook môže spôsobiť deťom vážne psychické problémy

Facebook_dieta.jpg Štú­die vý­skum­ní­kov uká­za­li, že nep­ri­me­ra­né pou­ží­va­nie Fa­ce­boo­ku spô­so­bu­je u de­tí rad psy­cho­lo­gic­kých prob­lé­mov. Ve­dec­ká obec iba pred­ne­dáv­nom za­ča­la skú­mať roz­lič­né ri­zi­ká a vply­vy so­ciál­nych sie­tí na vý­voj osob­nos­ti, ale pod­ľa ne­dáv­nej štú­die vý­skum­ní­ci zis­ti­li, že čas­té pou­ží­va­nie Fa­ce­boo­ku a ďal­ších tech­no­ló­gií mô­že mať ne­ga­tív­ny vplyv na du­šev­né zdra­vie de­tí a mlá­de­že.

Nas­le­du­jú­ce zis­te­nia pred­sta­vil dok­tor Larry Ro­sen, pro­fe­sor psy­cho­ló­gie, na kon­fe­ren­cii Ame­ric­kej psy­cho­lo­gic­kej aso­ciá­cie.

- Dos­pie­va­jú­ce de­ti a mlá­dež, kto­ré trá­via pri­ve­ľa ča­su na Fa­ce­boo­ku, sú ná­chyl­nej­šie na psy­chic­ké po­ru­chy, ako je napr. pa­ra­no­ja, ag­re­sív­ne či aso­ciál­ne sprá­va­nie a zvý­še­né uží­va­nie al­ko­ho­lu.
- Tí­ne­dže­ri a mla­dis­tví, kto­rí pra­vi­del­ne pou­ží­va­jú tech­no­ló­gie, ako je inter­net či vi­deoh­ry, čas­to tr­pia bo­les­ťa­mi bru­cha, po­ru­cha­mi spán­ku a dep­re­sia­mi.
- Stre­doš­kol­skí štu­den­ti, kto­rí sa prih­lá­sia na Fa­ce­book as­poň raz po­čas vy­učo­va­cej ho­di­ny, dos­tá­va­jú spra­vid­la hor­šie znám­ky.
- Ro­sen a je­ho tím zis­ti­li, že väč­ši­na štu­den­tov na je­ho ho­di­nách do­ká­za­la udr­žať po­zor­nosť naj­viac dve, resp. tri mi­nú­ty a po­tom sa za­ča­li roz­pty­ľo­vať pí­sa­ním správ, sur­fo­va­ním ale­bo hra­ním mo­bil­ných hier.

Aj na­priek množ­stvu zne­po­ko­ju­jú­cich vý­sled­kov pries­ku­mu nie všet­ky bo­li ne­ga­tív­ne. Fa­ce­book nap­rík­lad po­má­ha han­bli­vým ľu­ďom lep­šie sa so­cia­li­zo­vať a ta­kis­to mô­že byť ná­po­moc­ný uči­te­ľom ako pros­trie­dok na inter­ak­tív­ne vy­učo­va­nie ale­bo e-lear­ning.

Zdroj: Di­gi­tal TrendsOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter