Google+ je na dobrej ceste poraziť Facebook

Facebook-vs-Google2.JPG Po pr­vom me­sia­ci skú­šob­nej pre­vádz­ky sa zdá, že Goog­le+ sa vy­hne do­te­raj­ším zly­ha­niam Goog­lu v ob­las­ti so­ciál­nych sie­tí.

V po­rov­na­ní so služ­bou Goog­le Buzz, kto­rá bo­la os­tro kri­ti­zo­va­ná pre ne­dos­ta­toč­nú ochra­nu súk­ro­mia pou­ží­va­te­ľov, či Or­kut, kto­rá je po­pu­lár­na len v niek­to­rých kra­ji­nách, ako je nap­rík­lad Bra­zí­lia či In­dia, sa zdá Goog­le+ ko­neč­ne ví­ťaz­stvom, pre­to­že do­ká­zal za­ujať po ce­lom sve­te a pr­vé reak­cie naň sú viac-me­nej po­zi­tív­ne.

Sa­moz­rej­me, že aj Goog­le+ má stá­le ne­ja­ké bez­peč­nos­tné ne­dos­tat­ky, ale v po­rov­na­ní s Buz­zom sú za­ned­ba­teľ­né. Kri­ti­zo­va­ný bol aj za ma­za­nie fi­rem­ných pro­fi­lov a osob­ných úč­tov pod pseu­do­ny­ma­mi, le­bo obo­je je za­tiaľ za­ká­za­né, ale pri­naj­men­šom v ob­las­ti fi­rem­ných pro­fi­lov Goog­le sľu­bu­je náp­ra­vu.

No už pr­vý me­siac pre­vádz­ky, kto­rý pri­tia­hol de­siat­ky mi­lió­nov zá­ujem­cov, pou­ka­zu­je na to, že mož­no ko­neč­ne pri­chá­dza ži­vo­tas­chop­ná kon­ku­ren­cia pre Fa­ce­book, kto­rá mô­že to­mu­to gi­gan­tu od­lá­kať rad nes­po­koj­ných pou­ží­va­te­ľov. Je­ho do­mi­nan­cia vo sve­te so­ciál­nych sie­tí bo­la do­te­raz s je­ho 750 mi­lión­mi pou­ží­va­te­ľov nep­re­hliad­nu­teľ­ná, ale pod­ľa ana­ly­ti­kov to bo­lo do veľ­kej mie­ry spô­so­be­né tým, že pou­ží­va­te­lia ne­ma­li ani veľ­mi na vý­ber, kam mig­ro­vať. Sa­mi pred­sta­vi­te­lia Goog­lu oča­ká­va­jú, že zís­kať pr­vých 100 mi­lió­nov pou­ží­va­te­ľov bu­de otáz­kou veľ­mi krát­ke­ho ča­su.

Josh Ber­noff, vice­pre­zi­dent pre vý­skum v spo­loč­nos­ti Forres­ter Re­search, však ho­vo­rí, že za­tiaľ je sko­ro od­ha­do­vať, či sa Goog­le+ nao­zaj sta­ne hroz­bou pre Fa­ce­book ale­bo pri­tiah­ne len ur­či­tú li­mi­to­va­nú sku­pi­nu. V kaž­dom prí­pa­de však Ber­noff priz­ná­va, že Goog­le+ pre­ko­nal je­ho pô­vod­né oča­ká­va­nia. Nao­pak, Charle­ne Li, za­kla­da­teľ­ka Al­ti­me­ter Group, už ho­vo­rí o jas­nom po­ten­ciá­li na ús­pech služ­by Goog­le+.

Kon­ku­ren­cia na tr­hu so­ciál­nych sie­tí je v kaž­dom prí­pa­de vý­hrou pre pou­ží­va­te­ľov, pre­to­že po­dob­ne, ako bol Goog­le nú­te­ný in­ten­zív­nej­šie ino­vo­vať svoj vy­hľa­dá­vač po spus­te­ní Bin­gu od Mic­ro­sof­tu, sna­ží sa te­raz Fa­ce­book čo naj­viac za­ujať pou­ží­va­te­ľa. Me­dzi je­ho pos­led­né no­vin­ky pat­rí nap­rík­lad spus­te­nie vi­deo­če­tu vy­uží­va­jú­ce­ho Sky­pe, uvoľ­ne­nie ap­li­ká­cie na mo­bil­ný prís­tup i z bež­ných te­le­fó­nov a ak­tuál­nou no­vin­kou je spus­te­nie prog­ra­mu od­mien za ob­ja­ve­né chy­by (poz­ri člá­nok Fa­ce­book za­čí­na vy­plá­cať od­me­ny za náj­de­né chy­by).

Li pre­to oča­ká­va, že aj Fa­ce­book sa te­raz bu­de rých­lej­šie me­niť než pred­tým a lep­šie rea­go­vať na pot­re­by a po­žia­dav­ky pou­ží­va­te­ľov. Mož­no pri­dá aj fun­kciu na roz­de­ľo­va­nie pria­te­ľov do sku­pín, čo je vlas­tnosť, kto­rá mu za­tiaľ chý­ba; v prí­pa­de veľ­ké­ho množ­stva kon­tak­tov po­tom do­chá­dza k zvy­šo­va­niu nep­reh­ľad­nos­ti. Goog­le+ už po­nú­ka tú­to fun­kciu pod náz­vom Circles a tá si zís­ka­la po­mer­ne veľ­kú po­pu­la­ri­tu.

Zdroj: com­pu­terwold.cz 

Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter