InterStore.sk reprezentantom Slovenska v European Business Awards 2011

InterStore_sk.jpg Inter­Sto­re sa tak oci­tol v spo­loč­nos­ti naj­lep­ších európ­skych fi­riem v hod­no­te­ní na zá­kla­de hos­po­dár­skych vý­sled­kov a kva­li­ty ino­vá­cií. Me­dzi fi­na­lis­ta­mi ne­chý­ba­jú ta­ké spo­loč­nos­ti ako Mic­ro­soft, Uni­le­ver, IKEA, H&M, ING, Ško­da, Sez­nam.cz, Te­le­fó­ni­ca.

V naj­bliž­ších dňoch sa bu­de roz­ho­do­vať o dr­ži­te­ľoch oce­ne­ní Ru­ban D'Hon­neur, cel­ko­vých ví­ťa­zov vy­hlá­sia na sláv­nos­tnom ce­re­mo­nií v no­vem­bri v Bar­ce­lo­ne.

„Sme je­di­ným inter­ne­to­vým ob­cho­dom v re­gió­ne spo­me­dzi fi­na­lis­tov, čo vní­ma­me ako veľ­kú poc­tu a oce­ne­nie náš­ho vy­so­ké­ho ras­tu. Ve­rí­me, že na­ša ak­tuál­na expan­zia na čes­ký a ma­ďar­ský trh to­to tem­po eš­te zrých­li," vy­jad­ril sa Alexan­der Gram­blič­ka, ge­ne­rál­ny ria­di­teľ Inter­Sto­re.sk.

Os­tat­ný­mi slo­ven­ský­mi no­mi­nan­tmi na pres­tíž­ne oce­ne­nie sú spo­loč­nos­ti ESET, ui42, QBSW, Pia­no Me­dia a Leit­ner + Leit­ner.

Inter­Sto­re.sk pra­cu­je na dovŕše­ní pro­jek­tu inter­ne­to­vé­ho hyper­mar­ke­tu - po­hodl­né­ho, vý­hod­né­ho a kom­plet­né­ho ná­ku­pu z po­ho­dlia do­mo­va/kan­ce­lá­rie. Už dnes po­nú­ka pro­duk­ty v pät­nás­tich ka­te­gó­riách - od hra­čiek, cez ná­by­tok, až po le­ten­ky. Ako pr­vý slo­ven­ský kom­plex­ný es­hop pre­dá­vať dro­gis­tic­ký to­var, prip­ra­vu­je i pre­daj pot­ra­vín.

Keď sa v zá­ve­re ro­ku 2006 pus­ti­li Alexan­der Gram­blič­ka, Bo­ris Tran­ta­lič a Pe­ter Po­rub­ský do reali­zá­cie svoj­ho ná­pa­du zria­diť inter­ne­to­vý ob­chod, ma­li ví­ziu o zria­de­ní čis­to slo­ven­ské­ho es­ho­pu pre úpl­ne kaž­dé­ho. Pa­ra­doxne, po­moh­la men­šia po­čí­ta­čo­vá gra­mot­nosť A. Gram­blič­ku, vďa­ka kto­rej bol Inter­Sto­re.sk od za­čiat­ku sta­va­nú jed­no­du­cho a ne­ko­pí­ro­val exis­tu­jú­cu inter­ne­to­vú kon­ku­ren­ciu. V ran­nom ob­do­bí po­nú­kal Inter­Sto­re.sk bie­lu tech­ni­ku, kto­rú roz­vá­ža­li zá­kaz­ní­kom sa­mi ma­ji­te­lia. Pos­tup­ne sa sor­ti­ment roz­ras­tal o ďal­šie ka­te­gó­rie, až na dneš­ných pät­násť. S ras­tú­cou po­nu­kou pri­bú­da­lo zá­kaz­ní­kov, ob­jed­ná­vok i čle­nov ro­di­ny Inter­Sto­re.sk. Me­dzi­roč­ný rast fir­my od jej vzni­ku prek­ra­ču­je 100 %. Dnes je Inter­Sto­re.sk naj­šir­ším slo­ven­ským inter­ne­to­vým ob­cho­dom kon­ku­ru­jú­cim veľ­kos­ťou sor­ti­men­tu ka­men­ným hyper­mar­ke­tom a veľ­kým po­ten­ciá­lom ďal­šie­ho ras­tu.

Zdroj: InterStore.skOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter