USA: MySpace kúpila reklamná spoločnosť za 35 miliónov dolárov

myspace.jpg Spo­loč­nosť News Cor­po­ra­tion pre­da­la svo­ju nep­ros­pe­ru­jú­cu so­ciál­nu sieť MyS­pa­ce inter­ne­to­vej rek­lam­nej fir­me Spe­ci­fic Me­dia. News Cor­po­ra­tion za­pla­ti­la v ro­ku 2005 za MyS­pa­ce 580 mi­lió­nov ame­ric­kých do­lá­rov, ale je­ho po­uží­va­te­lia preš­li na kon­ku­ren­čné so­ciál­ne sie­te Fa­ce­book a Twit­ter, čím spo­loč­nosť stra­ti­la zis­ky z rek­la­my. De­tai­ly ak­tuál­ne­ho pre­da­ja MyS­pa­ce nie sú zná­me, ale po­dľa ne­potvr­de­ných správ, kto­ré pri­nies­la agen­tú­ra Reu­ters, Spe­ci­fic Me­dia zaň za­pla­ti­la iba 35 mi­lió­nov do­lá­rov (v pre­poč­te zhru­ba 24,3 mi­lió­na eur). Spo­loč­nosť Spe­ci­fic Me­dia ozná­mi­la, že po­diel bu­de mať aj spe­vák a he­rec Jus­tin Tim­berla­ke. Prá­ve on zoh­rá "hlav­nú úlo­hu pri roz­vo­ji krea­tív­ne­ho sme­ro­va­nia a stra­té­gie pre nap­re­do­va­nie spo­loč­nos­ti," uvied­la Spe­ci­fic Me­dia.

Fir­mu Spe­ci­fic Me­dia za­lo­ži­li v ro­ku 1999 tra­ja bra­tia - Tim, Chris a Rus­sell Van­der­hoo­kov­ci - a jej síd­lo sa nac­hád­za v ka­li­for­nskom mes­te Ir­vi­ne. MyS­pa­ce bol v ča­se, keď ho kú­pi­la News Cor­po­ra­tion me­diál­ne­ho mag­ná­ta Ru­per­ta Mur­doc­ha, ve­dú­cou so­ciál­nou sie­ťou. Av­šak je­ho ri­va­li ho za­tie­ni­li a aj nap­riek sna­hám o je­ho oži­ve­nie sa stal fi­nan­čnou bez­od­nou stud­ňou. Spe­ci­fic Me­dia v sú­vis­los­ti s ďal­ší­mi plán­mi s MyS­pa­ce ozná­mi­la, že oča­ká­va "di­gi­tál­nu ino­vá­ciu no­vej ge­ne­rá­cie", kto­rú chce do­cie­liť skom­bi­no­va­ním jej plat­fo­riem.

Pre­vád­zko­vý ria­di­teľ News Cor­po­ra­tion Cha­se Ca­rey eš­te v no­vem­bri ozná­mil, že stra­ty MyS­pa­ce sú "neudr­ža­teľ­né". Aj keď spo­loč­nosť neu­vied­la kon­krét­ne čís­la, časť, do kto­rej spa­da­la aj so­ciál­na sieť, vy­ka­zo­va­la v dru­hom kvar­tá­li pre­vád­zko­vú stra­tu vo vý­ške 156 mi­lió­nov do­lá­rov, čo je o 31 mi­lió­nov viac než v mi­nu­lom ro­ku. Po­dľa šta­tis­tic­kej spo­loč­nos­ti com­Sco­re MyS­pa­ce v augus­te 2005 nav­ští­vi­lo 21,8 mi­lió­na ľu­dí, pri­čom na Fa­ce­book sa vte­dy priš­lo po­zrieť iba 8,3 mi­lió­na po­uží­va­te­ľov. V má­ji 2011 stúp­la me­sač­ná náv­štev­nosť Fa­ce­boo­ku na 157,2 mi­lió­na, pri­čom na MyS­pa­ce cho­dí kaž­dý me­siac oko­lo 34,9 mi­lió­na ľu­dí. Fa­ce­book má ok­rem to­ho po ce­lom sve­te tak­mer 700 mi­lió­nov po­uží­va­te­ľov.

Zdroj: SITAOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter