InterStore.sk redizajnuje e-shop i priestory

InterStore.sk_2.jpg Naj­šir­ší slo­ven­ský es­hop, Inter­Sto­re.sk, pric­hád­za s naj­roz­siah­lej­ším re­di­zaj­nom webu vo svo­jej his­tó­rii. Me­ní sa kom­plet­ná štruk­tú­ra me­nu, gra­fic­ké pr­vky, pri­bud­lo via­ce­ro fun­kcio­na­lít. Po ne­dáv­nom ot­vo­re­ní vy­no­ve­né­ho showroo­mu je to ďal­ší krok sme­rom k zá­kaz­ní­kom. Web Inter­Sto­re.sk prec­hád­zal po­sled­ných päť ro­kov po­stup­ný­mi zme­na­mi. Pri­bú­da­li pro­duk­to­vé ka­te­gó­rie (mo­men­tál­ne až 16) a po­dka­te­gó­rie do nie­koľ­kých úrov­ní, ako aj fun­kcio­na­li­ty zá­kaz­níc­ke­ho servis­u (on­li­ne chat, otáz­ky emai­lom, dos­tup­nosť to­va­ru, pre­daj na splát­ky...). „Keď­že dnes pre­dá­va­me viac ako 170 000 pro­duk­tov a ich po­čet stá­le ras­tie, chce­li sme na­šim zá­kaz­ní­kom po­skyt­núť no­vú, preh­ľad­nú a rých­lu strán­ku, kde na pár klik­nu­tí náj­de všet­ko, čo hľa­dá a do­ká­že si to hneď aj ob­jed­nať,“ ob­jas­ňu­je Alexan­der Gram­blič­ka, ge­ne­rál­ny ria­di­teľ Inter­Sto­re.sk. Re­di­zaj­nom preš­li aj co-bran­do­va­né e-sho­py es­hop.prav­da.sk, es­hop.zi­ve.sk a es­hop.mo­bil­ma­nia.sk, kto­ré tak­tiež pre­vád­zko­va­né Inter­Sto­re.sk.

Me­nej klik­nu­tí
Zá­klad­nou no­vin­kou je zme­na zá­klad­né­ho me­nu pro­duk­to­vých ka­te­gó­rií z ver­ti­kál­ne­ho na ho­ri­zon­tál­ne. Rých­lej­ší po­hyb po strán­ke v jed­not­li­vých po­dka­te­gó­riách za­bez­pe­čí roz­ba­ľo­va­cie me­nu (do­te­raz sa ním mu­sel user prek­li­kať, te­raz sta­čí náj­azd kur­zo­rom). Po prek­li­ku na kon­krét­nu ka­te­gó­riu sa na­vy­še tá­to roz­ba­lí aj vo ver­ti­kál­nom me­nu, tak­že náv­štev­ník si mô­že vy­brať spô­sob browso­va­nia, kto­rý mu viac vy­ho­vu­je.

Vy­hľa­dá­va­nie a ná­kup­ný ko­šík
Ok­rem štan­dar­dné­ho fulltexto­vé­ho vy­hľa­dá­va­nia pri­bud­lo vy­hľa­dá­va­nie v kon­krét­nych ka­te­gó­riách.
Zme­nou pre­šiel aj ná­kup­ný ko­šík, v kto­rom ok­rem štan­dar­dné­ho texto­vé­ho vý­pi­su ak­tuál­nych po­lo­žiek pri­bu­dol aj náh­ľad pro­duk­tov, čo zvy­šu­je preh­ľad­nosť pri su­ma­ri­zá­cii ná­ku­pu.

No­vin­ky
Zá­kaz­ník hľa­da­jú­ci bes­tselle­ry zís­ka preh­ľad o naj­pre­dá­va­nej­ších pro­duk­tov za up­ly­nu­lý deň, týž­deň a me­siac.
V spod­nej čas­ti strán­ky sú no­vin­kou preh­ľad­né kon­texto­vé od­ka­zy na pro­duk­ty po­dob­né tým, kto­ré si náv­štev­ník prá­ve pre­ze­rá.
V sek­cii O nás sú k dis­po­zí­cii kon­tak­ty na kon­krét­ne oso­by v Inter­Sto­re.sk, s kto­rý­mi sa zá­kaz­ník v prí­pa­de po­tre­by mô­že spo­jiť.
Re­di­zaj­nom pre­šiel tiež on­li­ne chat, hoj­ne vy­uží­va­né­ho zá­kaz­ník­mi na rých­le krát­ke otáz­ky pri reali­zá­cii ná­ku­pu.
Inter­Sto­re.sk bu­de aj na­ďa­lej me­niť po­za­die strán­ky vždy na ak­tuál­nu té­mu.

Vy­no­ve­ný showroom
Inter­Sto­re.sk tak­tiež vy­no­vil svo­je ob­chod­né pries­to­ry na Ra­čian­skej uli­ci v Bra­tis­la­ve. Zá­kaz­ní­ka tak pri osob­nom od­be­re ob­jed­na­né­ho to­va­ru ča­ka­jú ok­rem prí­jem­né­ho pros­tre­dia tiež ča­ka­jú no­vin­ky v pre­da­ji a rôz­ne ak­tuál­ne vy­chy­táv­ky, nap­rík­lad li­mi­to­va­né sé­rie pro­duk­tov (mi­ni­for­mu­le Ferra­ri, práč­ka Ferra­ri, chlad­nič­ka Ed Har­dy).

Zdroj: InterStore.skOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter