USA: Tupac žije, informovala po útoku hackerov stránka televízie

tupac-shakur.jpg Webo­vá strán­ka ame­ric­kej ve­rej­nop­ráv­nej te­le­ví­zie sa v pon­de­lok sta­la ter­čom hac­ke­rov, kto­rí na ňu umies­tni­li fa­loš­ný člá­nok o zos­nu­lom rap­pe­ro­vi Tu­pa­co­vi Sha­ku­ro­vi. Pod­ľa ne­ho rap­per stá­le ži­je a skrý­va sa na No­vom Zé­lan­de. Strán­ku prog­ra­mu NewsHour te­le­víz­nej spo­loč­nos­ti Pub­lic Broad­cas­ting Servic­e (PBS) mu­se­li nak­rát­ko za­blo­ko­vať, aby sprá­vu od­strá­ni­li, ale nás­led­ne jej náv­štev­ní­kov in­for­mo­va­li, že hac­ke­ri "pri in­ci­den­te ni­ja­kým spô­so­bom neoh­ro­zi­li (ich) osob­né úda­je ale­bo e-mai­lo­vé ad­re­sy".

Tu­pa­ca za­stre­lil nez­ná­my útoč­ník v ro­ku 1996 v Las Ve­gas. Ako uvied­la webo­vá strán­ka ma­ga­zí­nu The Hollywood Re­por­ter, pod­ľa fa­loš­né­ho člán­ku má eš­te stá­le žiť aj dru­hý za­vraž­de­ný rap­per Big­gie Smalls, a to v tom is­tom ne­me­no­va­nom no­vo­zé­lan­dskom mes­te. To­ho v sku­toč­nos­ti za­stre­li­li v ro­ku 1997. "Zis­te­nie", že rap­pe­ri ži­jú, ma­lo prísť po ob­ja­ve­ní den­ní­ka ne­dáv­no za­vraž­de­né­ho No­vo­zé­lan­ďa­na, do kto­ré­ho si za­pí­sal, že ži­vé­ho a zdra­vé­ho Tu­pa­ca stre­tol na No­vom Zé­lan­de. Údaj­ne sa však roz­ho­dol ho nep­rez­ra­diť, pre­to­že chcel reš­pek­to­vať je­ho súk­ro­mie.

K hac­ker­ské­mu úto­ku sa prih­lá­si­la sku­pi­na ozna­ču­jú­ca sa ako Lul­zSec pros­tred­níc­tvom so­ciál­nej a mik­rob­lo­go­va­cej sie­te Twit­ter, kde vy­stu­pu­je ako The Lulz Boat. Ich mo­tí­vom mal byť do­ku­men­tár­ny film ne­dáv­no od­vy­sie­la­ný v rám­ci prog­ra­mu Fron­tli­ne, v kto­rom sa PBS za­obe­ra­la kon­tro­ver­zným por­tá­lom Wiki­Leaks. Ako údaj­ní hac­ke­ri uvied­li, do­ku­men­tom s náz­vom Wiki­sec­rets bo­li "me­nej než oh­ro­me­ní". Ten však na webo­vej strán­ke te­le­ví­zie vy­vo­lal horli­vú dis­ku­siu.

Da­vid Fan­ning, vý­kon­ný pro­du­cent prog­ra­mu Fron­tli­ne, pod­ľa brit­skej vy­sie­la­cej spo­loč­nos­ti BBC uvie­dol, že útok na strán­ku PBS bol neob­vyk­lý, ale "ur­či­te nie neo­ča­ká­va­ný". "Z náš­ho poh­ľa­du to vi­dí­me ako ne­zod­po­ved­ný čin a skla­ma­nie; naj­mä pre­to, le­bo sme veľ­mi ot­vo­re­ní zve­rej­ňo­va­niu kri­ti­ky fil­mu... kto­rý ob­sa­hu­je iné poh­ľa­dy (na Wiki­Leaks)," uvie­dol Fan­ning.

Ok­rem uve­rej­ne­nia fa­loš­nej sprá­vy o Tu­pa­co­vi hac­ke­ri tiež zve­rej­ni­li prís­tu­po­vé hes­lá na dve inter­né strán­ky PBS. Tá is­tá hac­ker­ská sku­pi­na sa v pos­led­ných me­sia­coch prih­lá­si­la aj k úto­kom na spo­loč­nosť So­ny a te­le­ví­ziu Fox.

Zdroj: SITAOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter