TOP 10 najsťahovanejších aplikácií Android (20. týždeň 2011)

android_market.jpg Ste zve­da­ví, kto­ré ap­li­ká­cie a hry sa dos­ta­li v pred­chá­dza­jú­com týž­dni me­dzi tie naj­sťa­ho­va­nej­šie? Poz­ri­te si preh­ľad top 10 ap­li­ká­cií, kto­ré ma­li pod­ľa poč­tu stiah­nu­tí naj­väč­ší ús­pech.

dropbox.png Drop­box

Po­pu­lár­na ap­li­ká­cia na on-li­ne us­cho­va­nie va­šich do­ku­men­tov. Syn­chro­ni­zuj­te svo­je dá­ta me­dzi PC a smar­tfó­nom An­droid a maj­te svo­je dô­le­ži­té do­ku­men­ty vždy a vša­de k dis­po­zí­cii.

dropbox1.jpg dropbox2.jpg


calendar1.png Ca­len­dar GOwid­get
Ka­len­dár GOwid­get uľah­čí pre­hlia­da­nie uda­los­tí v ka­len­dá­ri pria­mo z va­šej do­má­cej ob­ra­zov­ky. K dis­po­zí­cii sú dva náh­ľa­dy – me­sač­ný a agen­da (fun­gu­je iba s GO Laun­cher EX).

calendar2.jpg calendar3.jpg

contract1.png CON­TRACT KILLER
Vtiah­nu­tý do sve­ta lov­cov od­mien, gan­gov a kri­mi­nál­ni­kov, mu­síš sa oh­lá­siť svo­jim kon­tak­tom a pri­jať taj­né mi­sie, kto­ré len ty zvlád­neš. Si náj­om­ný vrah!

contract2.jpg

QR kód
contract3.png

weatherB1.png GO Weat­her Ani­ma­te Wallpa­perHD
Ani­mo­va­ný wallpa­per, kto­rý v spo­lup­rá­ci s ap­li­ká­ciou GO Weat­her zob­ra­zí ak­tuál­ne po­ča­sie ako po­za­die váš­ho An­droi­du.

weather3.jpg

weatherB1.png GO Weat­her Wid­get Skin Simp­le
No­vá té­ma pre wid­ge­to­vé ap­li­ká­cie GO Weat­her.

weatherB1.jpg weatherB3.jpg

lookout1.png Loo­kout Mo­bi­le Se­cu­ri­ty
Ochráň­te svoj An­droid pred hroz­ba­mi z ce­los­ve­to­vej sie­te inter­ne­tu po­mo­cou ap­li­ká­cie, kto­rá pat­rí me­dzi to naj­lep­šie, čo na An­droid Mar­ke­te náj­de­te. To, ako ob­stá­la v na­šom tes­te, si mô­že­te po­zrieť aj v po­rov­na­ní anti­ví­ru­sov Mo­jAn­droid.sk po­rov­na­nie anti­ví­ru­sov: ako si ochrá­niť môj An­droid.

lookout2.jpg lookout3.jpg

qr1.png QR Droid
Zos­ke­nuj­te aký­koľ­vek kód QR po­mo­cou svo­jej ka­me­ry a zís­kaj­te in­for­má­cie, kto­ré sú v ňom za­kó­do­va­né, prí­pad­ne si mô­že­te vy­tvo­riť vlast­ný.

qr2.jpg qr3.jpg

tunein1.png Tu­neIn Ra­dio
Zbier­ka viac ako 50 000 ka­ná­lov s on-li­ne hud­bou, špor­tom, sprá­va­mi, pod­cas­tom a sve­to­vý­mi mé­dia­mi, ako sú BBC, NPR, SWR. Ak si prip­la­tí­te za ver­ziu PRO, zís­ka­te aj mož­nosť nah­rá­va­nia. Z vlas­tnej skú­se­nos­ti tú­to ap­li­ká­ciu vre­lo od­po­rú­čam.

tunein2.jpg tunein3.jpg

linkedin1.png Lin­ke­dIn
So­ciál­na sieť pre pro­fe­sio­nál­nu sfé­ru. Ak hľa­dá­te od­po­veď na svo­je od­bor­né otáz­ky, Lin­ke­din je to správ­ne mies­to. Bliž­šie sa o nej do­čí­ta­te v člán­ku Lin­ke­din: so­ciál­na sieť pre biz­nis dos­tup­ná aj ako An­droid ap­li­ká­cia.

linkedin3.jpg

kindle1.png Kind­le
Ap­li­ká­cia Kind­le, kto­rá je op­ti­ma­li­zo­va­ná pre za­ria­de­nia An­droid, umož­ňu­je pou­ží­va­te­ľom čí­tať kni­hy Kind­le v pek­nom pros­tre­dí, jed­no­du­chom na pou­ži­tie.

kindle2.jpg

Zdroj: http://www.mo­jan­droid.sk/an­droid-ap­li­ka­cie/top-10-naj­sta­ho­va­nej­sich-an­droid-ap­li­ka­cii-20-tyz­den-2011

Zdroj: MojAndroid.skOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter