Nová podoba titulnej stránky Zoznam.sk

zoznam_color_rgb.jpg Inter­ne­to­vý por­tál Zoz­nam.sk re­di­zaj­nu­je dru­hú zo svo­jich naj­dô­le­ži­tej­ších slu­žieb. Krát­ko po zme­nách na spra­vo­daj­skom por­tá­li Top­ky.sk pri­chá­dza s be­ta ver­ziou svo­jej ti­tul­nej strán­ky.

No­vá ti­tul­ná strán­ka Zoz­nam.sk pri­ná­ša mo­der­nej­ší, vzduš­nej­ší di­zajn s dô­ra­zom na naj­at­rak­tív­nej­ší ob­sah a naj­pou­ží­va­nej­šie fun­kcie strán­ky. V rám­ci jed­not­li­vých ob­sa­ho­vých čas­tí, sa pou­ží­va­te­lia mô­žu po­mo­cou zá­lo­žiek jed­no­du­cho dos­tať k ďal­šie­mu ob­sa­hu v té­me svoj­ho zá­uj­mu.

Zme­ny sa dotk­li in­for­mač­ných boxov v pra­vej čas­ti strán­ky, kto­ré sú mo­di­fi­ko­va­né s dô­ra­zom na pou­ží­va­teľ­skú prí­ve­ti­vosť. No­vú ho­me­pa­ge je mož­né vďa­ka fun­kcii pri­dá­va­nia a zme­ny po­ra­dia od­ka­zov v ľa­vom me­nu pris­pô­so­bo­vať pod­ľa vlas­tných pre­fe­ren­cií. Me­niť po­ra­die boxov je mož­né aj v spod­nej čas­ti strán­ky. An­ton Ko­zoň, pro­duk­to­vý ma­na­žér ti­tul­nej strán­ky Zoz­nam.sk: „Ino­vo­va­ná ti­tul­ná strán­ka je vý­sled­kom pri­ro­dze­nej evo­lú­cie ove­re­né­ho kon­cep­tu, so zoh­ľad­ne­ním at­rak­ti­vi­ty a pou­ží­va­nos­ti jed­not­li­vých pr­vkov strán­ky. K re­di­zaj­nu sme pris­tu­po­va­li s ve­do­mím zod­po­ved­nos­ti vo­či pra­vi­del­ným pou­ží­va­te­ľom náš­ho por­tá­lu, kto­rí by na no­vej ver­zii strán­ky ma­li náj­sť svoj ob­ľú­be­ný ob­sah v preh­ľad­nej­šej, at­rak­tív­nej­šej a fun­kčne roz­ší­re­nej for­me.“

Be­ta ver­ziu bu­de Zoz­nam tes­to­vať v prie­be­hu naj­bliž­ších týž­dňov. Po­čas skú­šob­nej pre­vádz­ky sa bu­de na strán­ke tes­to­vať via­ce­ro fun­kčných a ob­sa­ho­vých roz­ší­re­ní. O spus­te­ní no­vej ti­tul­nej strán­ky do os­trej pre­vádz­ky bu­de­me in­for­mo­vať. Tes­to­va­cia ver­zia no­vej ti­tul­ky je prís­tup­ná na ad­re­se no­vy.zoz­nam.sk, strán­ka je pou­ží­va­te­ľom k di­po­zí­cii aj po klik­nu­tí od­ka­zu v ľa­vej čas­ti hla­vič­ky sú­čas­nej ti­tul­nej strán­ky Zoz­nam.sk.

Zdroj: Zoznam.skOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter