Digitálne mesto posúva hranice eGovernmentu

DATALAN, a.s. Ako sko­lau­do­vať dom bez zdĺha­vé­ho be­ha­nia po úra­doch? Ako si nie­koľ­ký­mi klik­mi vy­ba­viť do­ku­men­ty na ot­vo­re­nie po­dni­ka­teľ­skej pre­vád­zky? Ako zís­kať preh­ľad o hos­po­dá­re­ní mes­ta za pár se­kúnd? Slo­vá­ci ma­jú no­vé mož­nos­ti, ako vy­ba­viť do­te­raz ča­so­vo ná­roč­nú a by­rok­ra­tic­kú agen­du pros­tred­níc­tvom inter­ne­tu. Rie­še­ním je Di­gi­tál­ne mes­to, pro­jekt spo­loč­nos­ti DA­TA­LAN.

Pro­jekt Di­gi­tál­ne mes­to je vý­sled­kom ví­zie skva­lit­ne­nia slu­žieb pre ob­ča­nov Slo­ven­ska. Sú­čas­ťou Di­gi­tál­ne­ho mes­ta je sys­tém KORWIN, kto­rý v sú­čas­nos­ti vy­uží­va 333 miest a ob­cí, čo pred­sta­vu­je 30 %- ný po­diel na tr­hu v seg­men­te veľ­kých a stred­ných miest a ob­cí. Jed­not­li­vým úra­dom po­sky­tu­je do­ko­na­lý preh­ľad o hos­po­dá­re­ní mes­ta a di­gi­tál­nu in­for­mač­nú po­dpo­ru v rám­ci inter­né­ho sys­té­mu. Za­bez­pe­ču­je aj auto­ma­tic­ké zve­rej­ňo­va­nie zmlúv, fak­túr a ob­jed­ná­vok, kto­ré sú sa­mos­prá­vy po­vin­né zve­rej­ňo­vať na zá­kla­de zá­ko­na. „Po­vin­né zve­rej­ňo­va­nie zna­me­ná pre sa­mos­prá­vy prá­cu na­vy­še a pre tie, kto­ré ne­ma­jú vlas­tných in­for­ma­ti­kov, je to prob­lém. DA­TA­LAN vy­tvo­ril v rám­ci in­for­mač­né­ho sys­té­mu KORWIN mo­dul, kto­rý za­bez­pe­ču­je auto­ma­tic­ké zve­rej­ne­nie prís­luš­ných po­lo­žiek na po­rtál www.di­gi­tal­ne­mes­to.sk, do­dal Ing. Vla­di­mír Vr­zák, ve­dú­ci od­bo­ru in­for­ma­ti­ky mes­ta No­vé Zá­mky.

Sys­tém pre po­dpo­ru pro­ce­sov sú­vi­sia­cich s ro­ko­va­ním za­stu­pi­teľ­stva mes­ta či ob­ce, tzv. Di­gi­tál­ne za­stu­pi­teľ­stvo, je ďal­ším z troch zá­klad­ných pi­lierov pro­jek­tu. An­drej Hr­nčiar, pri­má­tor mes­ta Mar­tin: „Za­stu­pi­teľ­stvo v elek­tro­nic­kej po­do­be šet­rí ve­rej­né fi­nan­cie a ži­vot­né pros­tre­die, je bez­peč­nej­šie a preh­ľad­nej­šie. Ob­ča­nia ma­jú k dis­po­zí­cii ak­tuál­ne a pres­né in­for­má­cie o čin­nos­ti a roz­hod­nu­tiach mes­ta, čo pris­pie­va aj k zvý­še­niu tran­spa­ren­tnos­ti“.

Di­gi­tál­ne služ­by ob­ča­nom sú naj­nov­ším pro­duk­tom v po­rtfó­liu po­nu­ky Di­gi­tál­ne­ho mes­ta. Zá­ro­veň sú pre DA­TA­LAN vý­zvou na zlep­še­nie si­tuácie v ob­las­ti eGo­ver­nmen­tu na Slo­ven­sku. Zá­kla­dom elek­tro­nic­kej ko­mu­ni­ká­cie úra­dov s ob­čan­mi sú za­tiaľ tzv. e-for­mu­lá­re, kto­ré po­uží­va­jú nap­rík­lad v Ko­ši­ciach (for­mu­la­re.ko­si­ce.sk). Ob­ča­nia si tak mô­žu vy­ba­viť množ­stvo agen­dy elek­tro­nic­ky – mies­tne da­ne, ko­mu­nál­ny od­pad, žia­dosť o pri­de­le­nie vy­hra­de­né­ho par­ko­va­cie­ho mies­ta a pod., pri­čom niek­to­ré vý­poč­ty uro­bí sys­tém auto­ma­tic­ky. Z po­ho­dlia obý­vač­ky sa však pros­tred­níc­tvom pro­jek­tu Di­gi­tál­ne mes­to dá vy­ba­viť om­no­ho viac agen­dy – či už ide o vy­ba­ve­nie do­ku­men­tov na ot­vo­re­nie po­dni­ka­teľ­skej pre­vád­zky, po­plat­ky za od­pad FO a PO, re­gis­trá­cia psa ale­bo za­pla­te­nie da­ne za neh­nu­teľ­nosť. Po­dmien­kou je buď za­ru­če­ný elek­tro­nic­ký po­dpis ale­bo jed­noz­nač­ný iden­ti­fi­ká­tor, kto­rú si zvo­lí mes­tské za­stu­pi­teľ­stvo – naj­jed­no­duc­hšou mož­nos­ťou je me­no a hes­lo, ale mô­že to byť aj SMS no­ti­fi­ká­cia ale­bo GRID kar­ta. DA­TA­LAN Di­gi­tál­ne mes­to však po­nú­ka om­no­ho viac mož­nos­tí, ako zlep­šiť služ­by ob­ča­nom a po­dni­ka­te­ľom. Ví­ziou pro­jek­tu je kom­plexné rie­še­nie in­for­ma­ti­zá­cie a elek­tro­ni­zá­cie pre sa­mos­prá­vy. Cie­ľom je za­bez­pe­če­nie oboj­smer­nej elek­tro­nic­kej ko­mu­ni­ká­cie med­zi ve­rej­nos­ťou a úrad­mi. „Sme­ru­je k to­mu, aby ob­ča­nia moh­li všet­ku po­treb­nú agen­du vy­ba­viť pros­tred­níc­tvom inter­ne­tu. Ob­slu­ha po­rtá­lu Di­gi­tál­ne mes­to je pri­tom veľ­mi jed­no­duc­há a pre sa­mot­né mes­tá a ob­ce zna­me­ná lep­šiu preh­ľad­nosť us­ku­toč­ne­ných tran­sak­cií, ús­po­ru ča­su a fi­nan­čných pros­tried­kov“, po­ve­dal Ľuboš Pet­rík, ria­di­teľ di­ví­zie no­vých sof­tvé­ro­vých pro­duk­tov spo­loč­nos­ti DA­TA­LAN, a.s., zod­po­ved­ný za rie­še­nia v sa­mos­prá­ve.

Kaž­dá sa­mos­prá­va sa mô­že sa­ma roz­hod­núť, kto­ré mo­du­ly Di­gi­tál­ne­ho mes­ta vy­uži­je. Di­gi­tál­ne mes­to fun­gu­je ako uce­le­ná ro­di­na rie­še­ní. Vy­bra­né služ­by si je mož­né aj pre­na­jať po­dľa ak­tuál­nej po­tre­by v kon­cep­te sof­tvér ako služ­ba. Nap­rík­lad služ­ba zve­rej­ňo­va­nie zmlúv sto­jí od 5 Eur me­sač­ne a e-auk­cie sto­ja od 75 Eur me­sač­ne. Pro­jekt Di­gi­tál­ne mes­to zís­kal dve oce­ne­nia ITA­PA 2009, ví­ťaz­stvo v ka­te­gó­rii Naj­lep­šia prí­pa­do­vá štú­dia za Di­gi­tál­ne za­stu­pi­teľ­stvo v Ko­ši­ciach a čes­tné uz­na­nie v ka­te­gó­rii „Zlep­šo­va­nie pro­ce­sov“ za Di­gi­tál­ne za­stu­pi­teľ­stvo a Ma­naž­ment ak­ti­vít v mes­te Mar­tin. Ok­rem to­ho zís­kal aj oce­ne­nie Zla­tý erb v ka­te­gó­rii Naj­lep­šia elek­tro­nic­ká služ­ba sa­mos­práv za di­gi­ta­li­zá­ciu za­sa­da­nia mes­tské­ho za­stu­pi­teľ­stva v mes­te Mar­tin.

Zdroj: DATALANOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter