YouTube rozšíril svoju online požičovňu filmov

youtube-film-360.jpg Na YouTu­be si uží­va­te­lia po ce­lom sve­te poz­rú kaž­dý deň prib­liž­ne dve mi­liar­dy vi­deí na 350 mi­lió­noch po­čí­ta­čov. Sú me­dzi ni­mi krát­ke ukáž­ky z fil­mov, fil­mo­vé pa­ró­die, ale aj ce­lé fil­my.

Inter­ne­to­vý por­tál YouTu­be zdvoj­ná­so­bil zoz­nam fil­mov, kto­ré si ľu­dia mô­žu po­ži­čať pros­tred­níc­tvom inter­ne­tu, v sna­he pril­ákať ľu­dí od te­le­ví­zo­rov, ako aj od prud­ko sa roz­ví­ja­jú­cej inter­ne­to­vej služ­by Net­flix.

"Na YouTu­be strá­vi­te iba 15 mi­nút den­ne a po­ze­ra­ním te­le­ví­zie päť ho­dín," uvie­dol v pon­de­lok Sa­lar Ka­man­gar, šéf por­tá­lu, kto­ré­ho vlas­tní­kom je spo­loč­nosť Goog­le Inc. Ako vy­svet­lil, YouTu­be tiež roz­ší­ril pod­po­ru pre "par­tne­rov", kto­rí tvo­ria ama­tér­ske kli­py pri­ťa­hu­jú­ce na strán­ku di­vá­kov "te­le­víz­ne­ho ty­pu".

Na YouTu­be si uží­va­te­lia po ce­lom sve­te poz­rú kaž­dý deň prib­liž­ne dve mi­liar­dy vi­deí na 350 mi­lió­noch po­čí­ta­čov. Sú me­dzi ni­mi krát­ke ukáž­ky z fil­mov, fil­mo­vé pa­ró­die, ale aj ce­lé fil­my. Prá­ve fil­my mož­no na YouTu­be po­ze­rať on­li­ne za pop­la­tok. Spo­čiat­ku iš­lo naj­mä o star­šie ti­tu­ly, ale po ro­ko­va­niach s hollywood­sky­mi štú­dia­mi por­tál youtu­be.com/mo­vies za­čal po­nú­kať aj no­vé fil­my z di­el­ní So­ny Pic­tu­res, War­ner Brot­hers, Uni­ver­sal a Lion­sga­te Films, ako aj "z mno­hých vy­ni­ka­jú­cich ne­zá­vis­lých štú­dií". Por­tál tak chce od­lá­kať zá­kaz­ní­kov por­tá­lu iTu­nes spo­loč­nos­ti App­le Inc., či webo­vej strán­ke spo­loč­nos­ti Ama­zon.com Inc. Všet­ky tri fir­my sa pri­tom sna­žia ob­rať o di­vá­kov Net­flix Inc., kto­ré­ho služ­by v po­ži­čia­va­ní fil­mov za pos­led­né dva ro­ky pril­áka­li viac ako 13 mi­lió­nov no­vých zá­kaz­ní­kov. Pod­čiar­ku­je to čo­raz vy­ššiu ob­ľú­be­nosť po­ze­ra­nia fil­mov pros­tred­níc­tvom vy­so­ko­rý­chlos­tné­ho inter­ne­tu.

YouTu­be naj­nov­šie pri­dal do svo­jej vi­deo­té­ky tri­ti­síc no­vých ti­tu­lov, kto­ré si mô­žu po­zrieť di­vá­ci zo Spo­je­ných štá­tov ame­ric­kých. Zna­me­ná to, že por­tál po 18 me­sia­coch od spus­te­nia "po­ži­čov­ne" po­nú­ka spo­lu oko­lo šes­ťti­síc fil­mov. Di­vá­ci za jed­no poz­re­tie fil­mu za­pla­tia 3 ale­bo 4 ame­ric­ké do­lá­re (v pre­poč­te zhru­ba 2 - 2,8 eura). Za­čať po­ze­rať film mô­žu vo väč­ši­ne prí­pa­dov do 30 dní od za­pla­te­nia, no keď už raz za­čnú, skon­čiť mu­sia do 24 ho­dín. Net­flix za osem do­lá­rov (v pre­poč­te prib­liž­ne 5,6 eura) me­sač­ne po­nú­ka neob­me­dze­né po­ze­ra­nie jed­né­ho z viac ako 20-ti­síc ti­tu­lov. Na roz­diel od YouTu­be pos­ky­tu­je fil­my v rov­na­kom ča­se, ako vy­chá­dza­jú na DVD - por­tál spo­loč­nos­ti Goog­le Inc. má tú­to mož­nosť iba v prí­pa­de nie­koľ­kých ti­tu­lov.

Zdroj: SITAOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter