Záujem o majstrovstvá sveta v hokeji je aj na Googli

hokej_maskot2011.jpg Majstrov­stvá sve­ta v ho­ke­ji, kto­ré od­štar­tu­jú v Bra­tis­la­ve a Ko­ši­ciach 29. ap­rí­la, sú pred­me­tom zá­uj­mu aj u po­uží­va­te­ľov inter­ne­tu, keď sa umies­tni­li na ôs­mej prieč­ke reb­ríč­ka naj­vyh­ľa­dá­va­nej­ších vý­ra­zov na slo­ven­skej ver­zii Goog­lu v ob­do­bí od ja­nuá­ra do ap­rí­la 2011. Naj­čas­tej­ším cie­ľom vy­hľa­dá­va­nia po­čas sle­do­va­né­ho ob­do­bia bo­la sú­ťaž Čes­ko Slo­ven­ská Su­per­star.

Za ňou sa umies­tni­li vý­ra­zy mo­ni­tor 2011, miss slo­ven­sko 2011, ma­tu­ri­ta 2011 a še­he­re­zá­da. Ok­rem prog­ra­mu majstrov­stiev sve­ta po­uží­va­te­ľov Goog­lu za­ují­ma­lo aj roz­de­le­nie jed­not­li­vých sku­pín, mas­kot šam­pio­ná­tu a ta­kis­to in­for­má­cie, kde mô­žu zís­kať naj­vý­hod­nej­šie vstu­pen­ky na zá­pa­sy. Naj­vyh­ľa­dá­va­nej­ším slo­ven­ským ho­ke­jis­tom je Ma­rián Gá­bo­rík, po kto­rom nas­le­du­jú Ma­rián Hos­sa a Ja­ros­lav Ha­lák. Med­zi naj­čas­tej­ší­mi vy­hľa­dá­va­ný­mi ho­ke­jo­vý­mi osob­nos­ťa­mi sú aj Pa­vol De­mit­ra a tré­ner slo­ven­skej rep­re­zen­tá­cie Glen Han­lon.

Agen­tú­ru SI­TA in­for­mo­va­la Da­ša Tká­čo­vá zo spo­loč­nos­ti Grayling Slo­va­kia.

Naj­vyh­ľa­dá­va­nej­šie vý­ra­zy na slo­ven­skom Goog­li v ob­do­bí ja­nuár až ap­ríl 2011:
1. su­per­star 2011
2. mo­ni­tor 2011
3. miss slo­ven­sko 2011
4. ma­tu­ri­ta 2011
5. še­he­re­zá­da
6. miss uni­ver­se 2011
7. gmail prih­lá­se­nie,
8. ms ho­kej 2011
9. mi­ni­mál­na mzda 2011
10. veľ­ká noc 2011

Zdroj: SITAOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter