Turistický portál CestaSNP.sk pripravuje digitálnu mapu

Tu­ris­tic­ký po­rtál Ces­taSNP.sk a sof­tvé­ro­vá spo­loč­nosť GISTA roz­beh­li za­ují­ma­vý pro­jekt Gista Open Sum­mer. Chcú vy­tvo­riť špe­ciál­nu di­gi­tál­nu ma­pu pre po­rtál Ces­taSNP.sk a do jej vý­vo­ja za­po­ja po­čas le­ta aj štu­den­tov prog­ra­má­to­rov.

Ces­taSNP.sk je inter­ne­to­vý po­rtál vý­hrad­ne ve­no­va­ný tu­ris­tic­kej tra­se Ces­ta hr­di­nov SNP. Tá­to le­gen­dár­na tu­ris­tic­ká tra­sa ve­die nap­rieč ce­lým Slo­ven­skom a je dl­há úc­ty­hod­ných 750 km. Tu­ris­tom, kto­rí sa na tú­to sí­ce ná­roč­nú, ale ne­za­bud­nu­teľ­nú tra­su vy­da­jú, po­rtál po­sky­tu­je zá­klad­nú po­dpo­ru a inter­ak­tív­ne služ­by. Pre os­tat­ných zá­ujem­cov po­rtál po­nú­ka pra­vi­del­né spra­vo­daj­stvo a dô­le­ži­té in­for­má­cie.

cestaSNP.JPG

V rám­ci ďal­šie­ho roz­vo­ja po­rtá­lu Ces­taSNP.sk sa je­ho or­ga­ni­zá­to­ri roz­hod­li vy­tvo­riť vlas­tnú di­gi­tál­nu ma­pu, od kto­rej si sľu­bu­jú vý­raz­né skva­lit­ne­nie po­nu­ky slu­žieb po­rtá­lu. Ma­pa by nap­rík­lad ma­la umož­ňo­vať zob­ra­zo­va­nie rôz­nych zá­uj­mo­vých bo­dov po­zdĺž tra­sy, kto­ré by sa ma­li dať jed­no­duc­ho do ma­py pri­dá­vať ale­bo expor­to­vať do GPS prís­tro­jov. Pria­mo v di­gi­tál­nej ma­pe by sa ma­li tiež zob­ra­zo­vať po­lo­hy tu­ris­tov na­chád­za­jú­cich sa na tra­se a ich sprá­vy a po­stre­hy z ces­ty.

V rám­ci vy­tvo­re­nia di­gi­tál­nej ma­py or­ga­ni­zá­to­ri pri­ja­li po­nu­ku za­po­jiť sa do pro­jek­tu Gista Open Sum­mer. Ten­to let­ný pro­jekt or­ga­ni­zu­je sof­tvé­ro­vá spo­loč­nosť GISTA na po­dpo­ru ši­kov­ných štu­den­tov prog­ra­má­to­rov, kto­rí sa ak­tív­ne za­ují­ma­jú o vý­voj a ino­vá­cie v ob­las­ti ot­vo­re­ných tzv. Open Sour­ce tec­hno­ló­gií. Špe­cia­li­zá­ciou pro­jek­tu je pri­tom vý­voj webo­vých ap­li­ká­cií pre geog­ra­fic­ké in­for­mač­né sys­té­my (GIS). Vý­ber štu­den­tov v rám­ci pro­jek­tu sa reali­zu­je for­mou kon­kur­zu. Úspeš­ní uc­hád­za­či nás­led­ne zís­ka­jú za­ují­ma­vú let­nú bri­gá­du, po­čas kto­rej dos­ta­nú mož­nosť pra­co­vať v sof­tvé­ro­vej fir­me a hlav­ne sa za­po­ja do se­rióz­ne­ho vý­vo­ja prak­tic­kej ma­po­vej ap­li­ká­cie pre po­rtál Ces­taSNP.sk.

Vý­ber uc­hád­za­čov bu­de pre­bie­hať do kon­ca má­ja a reali­zá­cia pro­jek­tu by ma­la za­čať za­čiat­kom le­ta. Or­ga­ni­zá­to­ri pred­pok­la­da­jú, že pro­jekt by mo­hol byť ukon­če­ný za­čiat­kom zim­né­ho se­mes­tra a sa­mot­ná di­gi­tál­na ma­pa po­rtá­lu Ces­taSNP.sk by ma­la byť spus­te­ná do pre­vád­zky za­čiat­kom bu­dú­ce­ho ro­ka. Viac in­for­má­cií o pro­jek­te zá­ujem­co­via náj­du na strán­ke www.open­sum­mer.ces­tasnp.sk.

Zdroj: cestasnp.skOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter