Rusko: Zakážte Skype a Gmail, navrhuje tajná služba

russia.jpg Rus­ká taj­ná služ­ba FSB by chce­la za­ká­zať po­uží­va­nie inter­ne­to­vých slu­žieb ako Sky­pe, Gmail či Hot­mail, pre­to­že po­dľa nej pred­sta­vu­jú hroz­bu pre bez­peč­nosť Rus­ka. Taj­ná služ­ba je „stá­le viac zne­po­ko­je­ná“ ma­so­vým po­uží­va­ním týc­hto slu­žieb, a to naj­mä pre­to, že vy­uží­va­jú za­hra­nič­nú kó­do­va­ciu tec­hno­ló­giu, ku kto­rej rus­kí pred­sta­vi­te­lia ne­ma­jú prís­tup, vy­hlá­sil po­dľa tla­čo­vej agen­tú­ry RIA No­vos­ti na piat­ko­vom ro­ko­va­ní vlád­nej ko­mi­sie pre ko­mu­ni­kač­né tec­hno­ló­gie šéf od­bo­ru in­for­má­cií a ko­mu­ni­ká­cie FSB Alexan­der An­dre­ječ­kin. „Ne­kon­tro­lo­va­né po­uží­va­nie týc­hto tec­hno­ló­gií mô­že viesť k ob­rov­ské­mu oh­ro­ze­niu bez­peč­nos­ti Rus­ka,“ ci­tu­je agen­tú­ra pred­sta­vi­te­ľa nás­tup­níc­kej or­ga­ni­zá­cie ko­mu­nis­tic­kej KGB. Ko­mi­sia pre ko­mu­ni­kač­né tec­hno­ló­gie má pred­lo­žiť vlá­de do 1. ok­tób­ra návr­hy, ako by sa da­lo to­mu­to oh­ro­ze­niu pre­dísť.

Zdroj: SITAOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter