Najpozeranejšie videá na YouTube

justin_bieber_youtube.jpeg Ka­nad­ský spe­vák Jus­tin Bie­ber po­ko­ril ako pr­vý inter­pret na sve­te s je­di­nou sklad­bou hra­ni­cu pol mi­liar­dy poz­re­tí na YouTu­be. Po­da­ri­lo sa mu to s je­ho naj­väč­ším hi­tom Ba­by, v kto­rom hos­ťu­je ame­ric­ký rap­per Lu­dac­ris. Vi­deok­lip ku sklad­be po­chá­dza­jú­cej z al­bu­mu My World 2.0 (2010) je na YouTu­be, kon­krét­ne na je­ho ofi­ciál­nom ka­ná­li Jus­tin­Bie­ber­VE­VO, od 19. feb­ruára 2010. Hra­ni­cu 500 mi­lió­nov te­da tí­ne­džer­ská hviez­da do­siah­la za ne­ce­lých 14 me­sia­cov.

Na dru­hom mies­te v reb­ríč­ku naj­po­ze­ra­nej­ších vi­deok­li­pov je stá­le La­dy Ga­ga s vi­deom ku sklad­be Bad Ro­man­ce, kto­ré má 361 mi­lió­nov poz­re­tí. Cez hra­ni­cu 300 mi­lió­nov sa už dos­ta­la aj ko­lum­bij­ská spe­váč­ka Sha­ki­ra s hym­nou k majstrov­stvám sve­ta vo fut­ba­le v Ju­hoaf­ric­kej re­pub­li­ke s náz­vom Waka Waka (This Ti­me for Af­ri­ca) a aj Emi­nem s Ri­han­nou a hi­tom Lo­ve The Way You Lie. Naj­po­ze­ra­nej­ším vi­deom, kto­ré nie je hu­dob­ným vi­deok­li­pom, je ús­mev­ný zá­znam s náz­vom Charlie bit my fin­ger - again! zob­ra­zu­jú­ci chlap­ca, kto­rý si od bra­ta dob­ro­voľ­ne ne­chá­va hrýzť do prs­ta. To­to vi­deo má na svo­jom kon­te viac než 296 mi­lió­nov poz­re­tí.

Naj­po­ze­ra­nej­šie vi­deá na webo­vej strán­ke YouTu­be v rám­ci ofi­ciál­nych ka­ná­lov (k 28. mar­cu 2011):
1. Jus­tin Bie­ber fea­tu­ring Lu­dac­ris - Ba­by - 500 332 540 poz­re­tí
2. La­dy Ga­ga - Bad Ro­man­ce - 361 538 650
3. Sha­ki­ra - Waka Waka (This Ti­me for Af­ri­ca) - 322 820 563
4. Emi­nem - Lo­ve The Way You Lie ft. Ri­han­na - 311 785 943
5. Charlie bit my fin­ger - again ! - 296 606 008
6. Jus­tin Bie­ber - One Ti­me - 229 352 395
7. Emi­nem - Not Af­raid - 217 737 159
8. Mi­ley Cy­rus - Par­ty In The U.S.A. - Of­fi­cial Mu­sic Vi­deo - 204 575 193
9. Pit­bull - I Know You Want Me (Cal­le Ocho) - 172 367 031
10. Evo­lu­tion of Dan­ce - 168 431 035

Zdroj: SITAOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter