Zoznam.sk bude pomáhať slovenským startupom

zoznam_color_rgb.jpg Inter­ne­to­vý po­rtál Zoz­nam.sk sa roz­ho­dol po­môcť zvi­di­teľ­ňo­vať za­čí­na­jú­ce slo­ven­ské inter­ne­to­vé fir­my a pro­jek­ty – star­tu­py. Už na naj­bliž­šom bra­tis­lav­skom Star­tup­Cam­pe po­núk­ne po­moc­nú ru­ku za­čí­na­jú­cim inter­ne­to­vým pro­jek­tom.

Sta­rup­Camp je ideál­nym mies­tom stre­tá­va­nia sa no­vých myš­lie­nok s ich po­ten­ciál­ny­mi reali­zá­tor­mi. Zoz­nam.sk plá­nu­je „star­tu­pis­tom“ a ich in­ves­to­rom po­dľa vzá­jom­nej do­ho­dy po­núk­nuť mar­ke­tin­go­vú, me­diál­nu a od­bor­nú po­moc pri reali­zo­va­ní a ší­re­ní po­ve­do­mia o no­vých pro­jek­toch.

„Roz­hod­li sme sa po­dpo­ro­vať slo­ven­ské inter­ne­to­vé star­tu­py, pre­to­že ako je­den z naj­sil­nej­ších slo­ven­ských inter­ne­to­vých hrá­čov cí­ti­me zod­po­ved­nosť za roz­voj a nap­re­do­va­nie inter­ne­to­vé­ho tr­hu,“ ho­vo­rí na mar­go spo­lup­rá­ce so slo­ven­ským Star­tup­Cam­pom Mar­tin Mác, ria­di­teľ Zoz­nam.sk.

„Star­tup­Camp vzni­kol na to, aby vy­tvo­ril pries­tor na stre­tá­va­nie sa pre ľu­dí, kto­rí so star­tup­mi pric­hád­za­jú s tý­mi, kto­rí im ve­dia po­môcť pre­ta­viť za­ují­ma­vú myš­lien­ku do reál­ne­ho a fun­gu­jú­ce­ho pro­jek­tu. Sme ra­di, že sa nám to da­rí, čo­ho dô­ka­zom je aj to, že na Star­tup­Cam­py pric­hád­za­jú fir­my ako Zoz­nam.sk, aby po­moh­li za­čí­na­jú­cim star­tu­pom,“ uzat­vá­ra Ra­do­van Gre­žo, or­ga­ni­zá­tor Star­tup­Cam­pov v Bra­tis­la­ve.

Zdroj: Zoznam.skOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter