Server TechNewsWorld.com priniesol zaujímavú úvahu o tom, či spoločnosť Apple nevyžaduje od autorov aplikácií veľkú časť z ceny predplatného.

Je 30 % za predplatné pre Apple veľa?

AppStore.jpg Server Tec­hNewsWorld.com pri­nie­sol za­ují­ma­vú úva­hu o tom, či spo­loč­nosť App­le ne­vy­ža­du­je od auto­rov ap­li­ká­cií veľ­kú časť z ce­ny pred­plat­né­ho. Po­zor­nosť si App Sto­re zís­kal hneď za­čiat­kom me­sia­ca tým, že od­mie­tol ap­li­ká­ciu na čí­ta­nie elek­tro­nic­kých kníh od spo­loč­nos­ti So­ny, kto­rá po­dľa App­lu nespĺňa­la po­ža­do­va­né kri­té­riá. Prob­lé­mom bo­lo, že ap­li­ká­cia mu­sí umož­ňo­vať kú­piť elek­tro­nic­ké kni­hy pria­mo, te­da spô­so­bom, kto­rý by pre App­le zna­me­nal zisk pro­ví­zie.

Re­dak­tor v člán­ku na Tec­hNewsWorld.com sa pý­ta, čo bu­de nas­le­do­vať, keď App­le pri­nú­ti aj spo­loč­nosť Ama­zon do svo­jej po­pu­lár­nej ap­li­ká­cie Kind­le za­pra­co­vať mož­nosť kú­piť si elek­tro­nic­ké kni­hy spô­so­bom, kto­rý vy­ža­du­je od So­ny?

Re­dak­tor po­uka­zu­je ta­kis­to na vy­da­va­te­ľov hu­dob­né­ho ob­sa­hu a vi­deí, kam pa­tria Net­flix, Rhap­so­dy a Hu­lu, kto­rí ne­mu­sia na App Sto­re v bu­dúc­nos­ti zotr­vať, ke­by 30 % pre nich pred­sta­vo­va­lo pri­ve­ľa.

Na inter­ne­te pre­beh­li ta­kis­to sprá­vy, či U.S De­par­tment of Jus­ti­ce, FTC ale­bo Európ­ska ko­mi­sia ne­zač­ne proti­mo­no­pol­né vy­šet­ro­va­nie App­le. Server Tec­hNewsWorld.com ďa­lej uvád­za, že aj ke­by sa ne­potvr­di­lo zneu­ží­va­nie mo­no­pol­né­ho po­sta­ve­nia na tr­hu, moh­lo by dôjsť k od­klo­nu vý­rob­cov ap­li­ká­cií od plat­for­my iOS, kto­rú aj mno­hé z nich ro­bia po­uží­va­teľ­sky at­rak­tív­nou.

Zdroj: tec­hnewsworld.comOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter