Formulár na daňové priznanie za rok 2010 vyplníte jednoducho

danove_priznania1.jpg Aj keď je iba za­čia­tok feb­ruára, pod­ni­ka­te­lia a živ­nos­tní­ci už ma­jú mož­nosť po­dať da­ňo­vé priz­na­nie k da­ni z príj­mov fy­zic­kých osôb za rok 2010. Mô­žu si tak už v pred­sti­hu spl­niť svo­ju po­vin­nosť – po­da­nie da­ňo­vé­ho priz­na­nia je pot­reb­né vy­ko­nať do 31. mar­ca 2011. Ve­ľa živ­nos­tní­kov sa pý­ta, ako vy­pl­niť tla­či­vo da­ňo­vé­ho priz­na­nia čo naj­jed­no­duch­šie? Bez zhá­ňa­nia tla­čív a zdĺha­vé­ho vy­pi­so­va­nia úda­jov ru­kou? Ta­ká­to mož­nosť exis­tu­je vďa­ka bez­plat­né­mu prog­ra­mu Da­ňo­vé priz­na­nia.

Bez­plat­ný prog­ram Da­ňo­vé priz­na­nia je jed­no­du­chý a voľ­ne dos­tup­ný sof­tvér, kto­rý pod­ni­ka­te­ľom a živ­nos­tní­kom po­mô­že s vy­pĺňa­ním tla­čív da­ňo­vých priz­na­ní za rok 2010. Prog­ram ob­sa­hu­je ak­tuál­ne tla­či­vá pre po­da­nie da­ňo­vé­ho priz­na­nia k da­ni z príj­mu fy­zic­kých osôb – typ A a typ B.

Tla­či­vá v prog­ra­me Da­ňo­vé priz­na­nia sú edi­to­va­teľ­né, tak­že ich pou­ží­va­teľ ľah­ko vy­pl­ní, vy­tla­čí na vlas­tnej tla­čiar­ni, pod­pí­še a od­ov­zdá ale­bo poš­le na da­ňo­vý úrad. Vďa­ka vy­pl­ne­niu na po­čí­ta­či sa ne­mu­sí sa obá­vať nep­res­nos­tí ale­bo ne­či­ta­teľ­ných zna­kov, tak ako sa to nie­ke­dy stá­va pri ruč­nom vy­pi­so­va­ní tla­čív. Prog­ram na­vy­še niek­to­ré ko­lón­ky sám pre­po­čí­ta a tak po­má­ha pou­ží­va­te­ľo­vi s vy­pl­ne­ním tla­či­va.

Op­ro­ti po­dob­ných inter­ne­to­vým for­mu­lá­rom, je vý­ho­dou toh­to rie­še­nia tiež to, že tla­či­vá má pou­ží­va­teľ stá­le ulo­že­né vo vlas­tnom po­čí­ta­či - mô­že ich pos­lať v príl­ohe ako pdf sú­bor, mô­že­te sa k nim ke­dy­koľ­vek vrá­tiť, op­ra­viť ich ale­bo vy­tla­čiť pot­reb­ný po­čet kó­pií. K vy­pi­so­va­niu tla­čív nie je pot­reb­né pri­po­je­nie k inter­ne­tu.

Da­ňo­vé priz­na­nie vy­tvo­re­né v prog­ra­me je da­ňo­vým úra­dom pl­ne ak­cep­to­va­né a má vá­hu ori­gi­nál­ne­ho tla­či­va. Prog­ram Da­ňo­vé priz­na­nia je ob­ľú­be­ný a vy­hľa­dá­va­ný. Ti­síc­ky pou­ží­va­te­ľov mu dá­va­jú pred­nosť pred tla­či­va­mi na inter­ne­te - za mi­nu­lý rok si prog­ram stia­hlo vy­še 40 000 pou­ží­va­te­ľov. Prog­ram Da­ňo­vé priz­na­nia si mô­že kaž­dý bez­plat­ne stiah­nuť zo strán­ky www.kros.sk/da­no­vep­riz­na­nia.

Zdroj: TS KrossOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter