Obchod s digitálnou hudbou i-legalne.cz končí svoju činnosť

ilegalne_cz.jpg Je­di­ný veľ­ký čes­ký ob­chod s di­gi­tál­nou hud­bou i-le­gal­ne.cz pod­ľa in­for­má­cií server­a ak­tual­ne.cz ukon­čí svo­ju čin­nosť. Dô­vo­dom je plán veľ­kých če­ských vy­da­va­teľstiev sprís­tup­niť svoj hu­dob­ný ka­ta­lóg na inter­ne­te pros­tred­níc­tvom služ­by Jet­Mu­sic. Por­tál i-le­gal­ne.cz fun­go­val tri ro­ky, je­ho pou­ží­va­te­lia si na ňom moh­li le­gál­ne za po­pla­tok sťa­ho­vať sklad­by i al­bu­my če­ských i za­hra­nič­ných inter­pre­tov.

Webo­vá strán­ka na­vy­še po­nú­ka­la aj hu­dob­né sprá­vy. No­vý pro­jekt če­ských vy­da­va­teľstiev Jet­Mu­sic ta­kis­to po­núk­ne pre­daj di­gi­tál­nej hud­by, ale ok­rem to­ho si pou­ží­va­te­lia bu­dú môcť pies­ne údaj­ne aj za­dar­mo vy­po­čuť. „Stá­li sme pred roz­hod­nu­tím o in­ves­tí­cii do no­vé­ho server­a, kto­rý by za­is­til ďal­ší chod i-le­gal­ne.cz. No po in­for­má­ciách o pri­pra­vo­va­nom pro­jek­te hu­dob­ných vy­da­va­teľstiev sa in­ves­tor, na­opak, roz­hod­li pre­vádz­ku ná­šho pro­jek­tu ukon­čiť. V prie­be­hu stre­dy tak za­čne­me pos­tup­ne utl­mo­vať pre­vádz­ku,“ uvie­dol pre Tech­net.cz Petr Peřina, kto­rý I-le­gál­ne.cz ria­di. Pod­ľa je­ho slov bu­de i-le­gal­ne.cz fun­go­vať v ob­me­dze­nom re­ži­me mož­no eš­te do kon­ca fe­bruára. Jet­Mu­sic by mal byť spus­te­ný na jar.

Zdroj: SITAOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter