Nová aktualizácia komunikačnej aplikácie Skype pre Symbian teraz už podporuje 31 mobilných telefónov Nokia.

Skype rozširuje podporu pre mobily so Symbianom a prináša kvalitnejší zvuk

skype.png No­vá ak­tua­li­zá­cia ko­mu­ni­kač­nej apli­ká­cie Sky­pe pre Sym­bian te­raz už pod­po­ru­je 31 mo­bil­ných te­le­fó­nov No­kia.

Na blo­gu spo­loč­nos­ti Sky­pe sa kon­krét­ne uvá­dza, že sú te­raz pod­po­ro­va­né te­le­fó­ny No­kia sé­rie N8, C7 a E5 a ak­tua­li­zo­va­ná ver­zia apli­ká­cie má pod­ľa vý­rob­cu po­núk­nuť „kriš­tá­ľo­vo čis­tý zvuk v kva­li­te po­dob­nej CD, a to aj pri ma­lej šír­ke pre­no­so­vé­ho pás­ma“. Zjed­no­du­še­né ma­lo byť pod­ľa dos­tup­ných in­for­má­cií aj pri­dá­va­nie kon­tak­tov, na­vi­gá­cia, pri­pá­ja­nie pro­fi­lo­vej fo­to­gra­fie, na­sta­ve­nie sprá­vy vy­ja­dru­jú­cej ak­tuál­nu ná­la­du pou­ží­va­te­ľa a aj od­po­rú­ča­nie apli­ká­cie pria­te­ľom, kto­rí tiež pou­ží­va­jú mo­bil­né te­le­fó­ny so Sym­bia­nom.

Pod­ľa blo­gu bo­lo ta­kis­to pre­pra­co­va­né pou­ží­va­teľ­ské roz­hra­nie, aby lep­šie zod­po­ve­da­lo prís­tro­jom s veľ­ký­mi dis­plej­mi.

Čo sa tý­ka uve­de­nej kva­li­ty zvu­ku, tá sa do­siah­la pou­ži­tím audio­ko­de­ku Silk, kto­rý je op­ti­ma­li­zo­va­ný prá­ve sme­rom ku kva­li­te pri níz­kej ná­roč­nos­ti na pre­nos dát.

Sky­pe pod­ľa svo­jich šta­tis­tík me­sač­ne spá­ja prie­mer­ne 124 mi­lió­nov pou­ží­va­te­ľov a za pr­vú po­lo­vi­cu ro­ka 2010 pou­ží­va­te­lia pre­vo­la­li po­mo­cou tej­to služ­by 95 mi­liárd mi­nút, pri­čom pri­bliž­ne 40 % tých­to ho­vo­rov ob­sa­ho­va­lo vi­deo. Sky­pe tvr­dí, že sa pou­ží­va­teľ­ská zá­klad­ňa zväč­šu­je kaž­dých 12 dní o 4 mi­lió­ny (čo zod­po­ve­dá na­pr. súč­tu všet­kých oby­va­te­ľov Sin­ga­pu­ru) a tre­ti­na z re­gis­tro­va­ných pou­ží­va­te­ľov vy­uží­va Sky­pe na úče­ly bi­zni­su.

Zdroj: com­pu­terworld.czOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter