TS: Heureka.sk vyhlásila najlepšie e–shopy roku 2010

logo_heureka_sk.gif Klien­ti inter­ne­to­vých ob­cho­dov a pou­ží­va­te­lia inter­ne­tu si už po dru­hýk­rát zvo­li­li naj­lep­šie a naj­po­pu­lár­nej­šie slo­ven­ské inter­ne­to­vé ob­cho­dy. Ob­ľu­be me­dzi ku­pu­jú­ci­mi sa v sú­ťa­ži Shop­Ro­ku 2010, kto­rú zor­ga­ni­zo­val ne­zá­vis­lý ná­kup­ný po­rad­ca heu­re­ka.sk, te­ši­li pre­dov­šet­kým e-sho­py s po­čí­ta­čo­vým prís­lu­šen­stvom, elek­tro­ni­kou a kni­ha­mi.

„Cie­ľom na­šej sú­ťa­že je po­sil­niť dô­ve­ru reál­nych aj po­ten­ciál­nych spot­re­bi­te­ľov v inter­ne­to­vé na­ku­po­va­nie, po­môcť im pri orien­tá­cii v on­li­ne pros­tre­dí, ale aj oce­niť naj­lep­šie e-sho­py,“ uvie­dol To­máš Hod­boď, pro­jek­to­vý ma­na­žér por­tá­lu www. heu­re­ka.sk, kto­rý po­rov­ná­va to­var a ce­ny v ti­síc­ke slo­ven­ských e-sho­pov.

V Ce­ne kva­li­ty sú­ťa­ži­lo 100 inter­ne­to­vých ob­cho­dov – dr­ži­te­ľov cer­ti­fi­ká­tu Ove­re­né zá­kaz­ník­mi. Op­ro­ti mi­nu­lé­mu ro­ku vy­hod­no­ti­la heu­re­ka.sk naj­lep­šie inter­ne­to­vé ob­cho­dy až v ôs­mich ka­te­gó­riách. Me­dzi ob­chod­ný­mi do­ma­mi potvr­dil vla­ňaj­šie pr­ven­stvo Ob­chod­ny-dom.sk. Opäť trium­fo­val i Top­gal.sk, kto­rý v ro­ku 2009 vy­hral ka­te­gó­riu špe­cia­li­zo­va­ných e-sho­pov. „Me­dzi oce­ne­ný­mi sa ob­ja­vi­li aj no­ví hrá­či, nap­rík­lad TPD.sk, Mar­zo.sk, Sport-out­door.sk, Bosch-na­ra­die.sk a e-Pneu­ma­ti­ky.sk, kto­rí po­lo­ži­li vy­so­kú lat­ku vo svo­jich ka­te­gó­riách,“ dopl­nil Hod­boď.

O naj­kva­lit­nej­ších e-sho­poch roz­hod­lo vy­še 30.000 do­taz­ní­kov spo­koj­nos­ti, kto­ré vy­pl­ni­li ich zá­kaz­ní­ci od za­čiat­ku no­vem­bra 2009 do kon­ca ok­tób­ra 2010. „Hod­no­te­nia ku­pu­jú­cich a ich re­cen­zie sú dô­le­ži­tou po­môc­kou pre ďal­ších ku­pu­jú­cich, ako aj spät­nou väz­bou pre sa­mot­ný ob­chod,“ po­dot­kol Hod­boď.

V Ce­ne po­pu­la­ri­ty, v kto­rej opäť vy­hral ob­chod par­fums.sk, sú­ťa­ži­li všet­ky exis­tu­jú­ce e-sho­py, kto­rých je v sú­čas­nos­ti na Slo­ven­sku asi 2.500. O ich po­ra­dí roz­hod­lo hla­so­va­ním cez por­tál www.Shop­Ro­ku.sk po­čas ok­tób­ra asi 8.000 uží­va­te­ľov inter­ne­tu.
Me­diál­nym par­tne­rom pro­jek­tu bol od­bor­ný me­sač­ník Ob­chod (Ecop­ress Ma­ga­zi­nes).

Ce­na kva­li­ty (ví­ťa­zi jed­not­li­vých ka­te­gó­rií):
Ob­chod­né do­my – http://ob­chod­ny-dom.sk
Elek­tro (všeo­bec­né) – http://www.tpd.sk
Elek­tro (špe­cia­li­zo­va­né) – http://www.mar­zo.sk
Krá­sa a zdra­vie – http://www.par­fums.sk
Mó­da a ob­le­če­nie – http://www.top­gal.sk
Šport – http:///www.sport-out­door.sk
Dom a zá­hra­da – http://www.bosch-na­ra­die.sk
Auto mo­to – http://www.e-pneu­ma­ti­ky.sk

Ce­na po­pu­la­ri­ty (de­sať naj­ob­ľú­be­nej­ších):
1. http://www.par­fums.sk
2. http://www.fo­to­lab.sk
3. http://www.da­tin.sk
4. http://www.mar­ti­nus.sk
5. http://www.hej.sk
6. http://www.sport-out­door.sk
7. http://www.go­ri­la.sk
8. http://www.mall.sk
9. http://www.al­za.sk
10. http://www.pixma­nia.sk

Zdroj: TS Heureka.skOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter