Google aktualizoval svoje vyhľadávanie v reálnom čase

google_ilustr.jpg Vy­hľa­dá­va­cia služ­ba od Goog­le, kto­rá in­dexuje ve­rej­ne dos­tup­ný ob­sah zo strá­nok ako sú Fa­ce­book či Twit­ter, má te­raz vlas­tnú webo­vú adre­su a po­nú­ka aj no­vé mož­nos­ti filtro­va­nia.

Goog­le svoj no­vý ná­stroj ofi­ciál­ne spus­til v de­cem­bri mi­nu­lé­ho ro­ka, av­šak až do­te­raz ne­bo­lo je­ho pou­ži­tie úpl­ne jed­no­du­ché. Pre zo­bra­ze­nie toh­to ty­pu vý­sled­kov mu­sel pou­ží­va­teľ v ľa­vom stĺpci zvo­liť zo­bra­ze­nie len naj­nov­ších od­ka­zov a nes­kôr eš­te vý­sled­ky ob­me­dziť na Ak­tua­li­zá­cia.

Te­raz však tech­no­ló­gia s ná­zvom Goog­le Real­ti­me dos­ta­la vlas­tnú webo­vú adre­su. Na­mies­to filtro­va­nia vý­sled­kov má byť mož­né do ad­res­né­ho riad­ku pria­mo za­dať www.goog­le.com/real­ti­me. Strán­ka však eš­te nie je pl­ne fun­kčná, pre­to Goog­le za­tiaľ vy­tvo­ril tes­to­va­cí web, na kto­rom si zá­ujem­co­via služ­bu mô­žu vy­skú­šať.

Adre­sa toh­to webu je http://www.goog­le.com/real­ti­me?esrch=Real­ti­me­Launch::Expe­ri­ment.

Ok­rem sa­mos­tat­nej ho­me­pa­ge no­vý Goog­le Real­ti­me po­nú­ka aj viac mož­nos­tí filtrá­cia vý­sled­kov. Pou­ží­va­te­lia si mô­žu na­prí­klad vy­brať, či chcú zo­bra­ziť len od­ka­zy po­chá­dza­jú­ce z kon­krét­nej geogra­fic­kej po­lo­hy ale­bo vý­sled­ky v po­do­be ob­ráz­kov. Po­mo­cou inej no­vin­ky je po­tom za­se mož­né si ne­chať zo­bra­ziť sú­vi­sia­ce prís­pev­ky, tak­že pou­ží­va­teľ je viac v obra­ze, a ak sa po­tom viac za­ují­ma­te o jed­nu té­mu, mô­že­te byť o no­vých od­ka­zoch in­for­mo­va­ní pros­tred­níc­tvom elek­tro­nic­kej poš­ty.

Vy­hľa­dá­va­cí en­gi­ne Goog­le v po­sled­nom ča­se pre­chá­dza veľ­ký­mi zme­na­mi. Ok­rem vy­hľa­dá­va­nia v reál­nom ča­se spo­loč­nosť na­prí­klad ko­ke­tu­je s mož­nos­ťou za­viesť fun­kciu tzv. dy­na­mic­ké­ho vy­hľa­dá­va­nia.

Zdroj: com­pu­terworld.czOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter