Distribúcia Ubuntu 10.04 s názvom Lucid Lynx

Mark Shut­tleworth oz­ná­mil pros­tred­níc­tvom web­cas­tu na strán­ke Youtu­be.com ná­zov bu­dú­co­roč­nej ver­zie Ubun­tu 10.04. Shut­tleworth ho­vo­rí, že vý­ber ná­zvu dis­tri­bú­cie je za­ují­ma­vá vý­zva a zá­ro­veň for­ma ume­nia. Ubun­tu 10.04 prí­de pod oz­na­če­ním Lu­cid Lynx.

VI­DEO:

Video:Shut­tleworth tvr­dí, že ná­zov Lu­cid Lynx (Zro­zu­mi­teľ­ný rys) pres­ne vy­sti­hu­je charak­te­ris­ti­ku bu­dú­cej dis­tri­bú­cie. Rys je pre­dá­tor, kto­rý vie pres­ne, ke­dy a kde vy­užiť príl­eži­tosť. Ke­ďže Ubun­tu 10.04 bu­de tzv. LTS (Long Term Sup­port) ver­zia, kto­rá vy­chá­dza raz za dva ro­ky, je ur­če­ná naj­mä do fi­rem­nej sfé­ry. Pri tej­to dis­tri­bú­cii je ga­ran­to­va­ná tro­jroč­ná tech­nic­ká pod­po­ra pre des­kto­po­vú ver­ziu a 5 ro­kov na server­ov­ý sys­tém.

Priaz­niv­ci toh­to ope­rač­né­ho sys­té­mu však ne­mu­sia ča­kať až do bu­dú­ce­ho ro­ka, pre­to­že už na 29. ok­tó­bra je na­plá­no­va­né vy­da­nie ver­zie Ubun­tu 9.10 Kar­mic Koa­la.

Zdroj: blog.internetnews.comOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter