Pred kyberšikanou chráni najmä otvorená komunikácia s deťmi

 Je­de­násť per­cent de­tí sa mu­sí vy­rov­ná­vať s nás­led­ka­mi ši­ka­no­va­nia, ná­si­lia a ob­ťa­žo­va­nia cez inter­net ale­bo mo­bil, pri­čom tak­mer 90 per­cent z nich sa s tý­mi­to prob­lé­ma­mi sna­ží vy­rov­nať vlas­tný­mi si­la­mi. Vy­plý­va to z pries­ku­mu, kto­rý reali­zo­val Vý­skum­ný ús­tav det­skej psy­cho­ló­gie a pa­top­sy­cho­ló­gie Bra­tis­la­va. Na do­taz­ní­ko­vé otáz­ky od­po­ve­da­lo 518 de­tí z tre­tie­ho až ôs­me­ho roč­ní­ka slo­ven­ských zá­klad­ných škôl. Ochra­na de­tí pri pou­ží­va­ní inter­ne­tu nie je dos­ta­toč­ná – viac ako 40 per­cent res­pon­den­tov a res­pon­den­tiek priz­na­lo, že už vstú­pi­lo na strán­ku s ob­sa­hom ur­če­ným oso­bám star­ším ako 18 ro­kov. Tak­mer 50 per­cent de­tí v ôs­mom roč­ní­ku zá­klad­nej ško­ly už nie­ke­dy dos­ta­lo cez inter­net ale­bo mo­bil ero­tic­ké fo­tog­ra­fie ale­bo vi­deo, pri­čom 14,3 z nich priz­na­lo, že ich pos­la­lo ďa­lej.

Na­priek to­mu, že de­ti si uve­do­mu­jú ri­zi­ká pos­ky­to­va­nia osob­ných úda­jov, neb­rá­ni im to, aby in­for­má­cie o se­be zve­rej­ni­li. Až 51 per­cent opý­ta­ných zve­rej­ni­lo svo­ju fo­tog­ra­fiu, e-mail, sku­toč­né me­no, vi­deá ale­bo fo­tog­ra­fie blíz­kych, svo­je te­le­fón­ne čís­lo či ad­re­su. Aj tie­to úda­je sa pri­tom mô­žu stať nás­tro­jom ky­ber­ši­ka­ny. „Šika­na bo­la re­la­tív­ne roz­ší­re­ná, de­ti priz­ná­va­li, že sa s ňou stret­li,“ uvied­la pre agen­tú­ru SI­TA jed­na z reali­zá­to­riek pries­ku­mu Mo­ni­ka Gre­gus­so­vá. Až 10,6 per­cen­ta de­tí priz­na­lo, že sa mu­se­lo vy­rov­ná­vať s nep­rí­jem­ný­mi nás­led­ka­mi ši­ka­ny, ná­si­lia, ob­ťa­žo­va­nia cez inter­net ale­bo mo­bil, ale len o nie­čo viac ako de­sa­ti­na z nich hľa­da­la po­moc u ďal­šej oso­by – ka­ma­rá­ta, ro­di­ča, uči­te­ľa ale­bo psy­cho­ló­ga. Zried­ka­vé nie sú ani návr­hy na sex. „Až 20,9 per­cen­ta de­tí sa stret­lo so sexuál­ny­mi návr­hmi pros­tred­níc­tvom inter­ne­tu ale­bo mo­bi­lu, čo po­va­žu­je­me za sexuál­ne ob­ťa­žo­va­nie,“ po­ve­da­la Gre­gus­so­vá. Len o dve per­cen­tá me­nej opý­ta­ných sa osob­ne stret­lo s nez­ná­mou oso­bou, s kto­rou sa zoz­ná­mi­li pros­tred­níc­tvom inter­ne­tu.
Naj­čas­tej­šie to bo­li žiač­ky a žia­ci ôs­me­ho roč­ní­ka ZŠ. „Ne­mô­že­me sa tvá­riť, že môj­ho di­eťa­ťa sa to ne­tý­ka, le­bo viac-me­nej z to­ho vy­plý­va, že sa to tý­ka kaž­dé­ho di­eťa­ťa, a keď nie te­raz, mô­že sa to tý­kať za­jtra,“ vy­svet­li­la Gre­gus­so­vá. Pod­ľa jej slov je naj­lep­šie roz­mýš­ľať dop­re­du, ne­pos­ky­to­vať osob­né úda­je, ne­dá­vať fo­tog­ra­fie a nes­tre­tá­vať sa s nez­ná­my­mi ľuď­mi.

Nie je v ľud­skej mož­nos­ti tech­nic­ky za­bez­pe­čiť inter­net tak, aby sa ta­ké­ho ve­ci nes­tá­va­li,“ po­ve­dal o ši­ka­ne v ky­berpries­to­re ne­zá­vis­lý bez­peč­nost­ný kon­zul­tant Ras­tis­lav Tu­rek. „Ro­di­čia v pr­vom ra­de mu­sia ve­dieť ko­mu­ni­ko­vať, pre­to­že oni ne­ma­jú šan­cu sle­do­vať no­vé tren­dy a všet­ky tie­to ve­ci oko­lo. Pri správ­nej ko­mu­ni­ká­cii sa ve­dia ve­ciam nie­len vy­hý­bať, ale po­tom aj rie­šiť nás­led­ky. Sa­moz­rej­me, exis­tu­jú aj tech­nic­ké rie­še­nia, kto­ré sa po­va­žu­jú za správ­ne,“ vy­svet­lil pre agen­tú­ru SI­TA. Tech­nic­ky mô­žu dos­pe­lí vy­uží­vať rôz­ne filtre ale­bo sle­do­vať, čo di­eťa ro­bí, a spät­ne si to preh­rá­vať. Pod­ľa je­ho slov je však lep­šie di­eťa vy­spo­ve­dať a ve­ci mu vy­svet­liť ako ho tres­tať. „Nás­led­ky po­tom mô­žu byť ka­tas­tro­fál­ne, pre­to­že de­ti si neu­ve­do­mu­jú, res­pek­tí­ve sa bu­dú báť ko­mu­ni­ko­vať s ro­di­čom. Mô­že to vy­ús­tiť do rôz­nych po­dôb, keď si de­ti neu­ve­do­mu­jú, čo všet­ko sa mô­že stať, sú emoč­ne ľah­šie na­pad­nu­teľ­né, me­nej uva­žu­jú nad dôs­led­ka­mi a tak ďa­lej. Už sa párkrát vo sve­te sta­lo, že rôz­ne si­tuácie sa kon­či­li sa­mov­raž­da­mi de­tí, čo sú naj­hor­šie nás­led­ky, aké sa mô­žu stať,“ pri­po­me­nul Tu­rek.
Pod­ľa pries­ku­mu sa tak­mer 30 per­cent ro­di­čov ne­zau­jí­ma o to, čo de­ti ro­bia na inter­ne­te, a viac ako 60 per­cent ne­má v ro­di­ne vy­tvo­re­né pra­vid­lá pre je­ho pou­ží­va­nie. Jed­ným z vý­cho­dísk mô­že byť nap­rík­lad me­diál­na vý­cho­va na ško­lách, kto­rá je však v sú­čas­nos­ti pre ško­ly dob­ro­voľ­ná. Mlad­šie ve­ko­vé ka­te­gó­rie sú ot­vo­re­nej­šie no­vým in­for­má­ciám a sú ochot­nej­šie po­čú­vať ako star­šie de­ti. Ako uvie­dol Tu­rek, tre­ba im vy­svet­liť, že ma­jú prísť za ro­dič­mi, ka­ma­rát­mi ale­bo uči­teľ­mi, kto­rí im po­mô­žu. „Nie za­stra­šo­vať de­ti, pre­to­že za­stra­šo­va­nie za­ru­če­ne ne­fun­gu­je,“ do­dal.

Zdroj: SITAOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter