On-line prístup k príručkám spisovnej slovenčiny

Mi­nis­ter­stvo kul­tú­ry SR upo­zor­ňu­je ve­rej­nosť na no­vú služ­bu, kto­rú od toh­to týž­dňa pos­ky­tu­je inter­ne­to­vá strán­ka mi­nis­ter­stva kul­tú­ry všet­kým pou­ží­va­te­ľom slo­ven­ské­ho spi­sov­né­ho ja­zy­ka. Na inter­ne­to­vej strán­ke MK v ka­pi­to­le Štát­ny ja­zyk v pod­ka­pi­to­le Ko­di­fi­kač­né prí­ruč­ky bo­li po do­ho­de s Ja­zy­ko­ved­ným ús­ta­vom Ľ. Štú­ra SAV sprís­tup­ne­né dve zá­klad­né ko­di­fi­kač­né prí­ruč­ky SJ, Krát­ky slov­ník slo­ven­ské­ho ja­zy­ka a Pra­vid­lá slo­ven­ské­ho pra­vo­pi­su. Pros­tred­níc­tvom tých­to prí­ru­čiek si ob­ča­nia mô­žu ove­riť vhod­nosť, resp. nev­hod­nosť kon­krét­nych ja­zy­ko­vých pros­tried­kov, kto­ré pa­tria do zá­klad­nej slov­nej zá­so­by slo­ven­ské­ho ja­zy­ka (asi 60-ti­síc slov). V Pra­vid­lách slo­ven­ské­ho pra­vo­pi­su sa uvá­dza­jú aj úrad­né náz­vy ob­cí Slo­ven­skej re­pub­li­ky s od­vo­de­ný­mi prí­dav­ný­mi a oby­va­teľ­ský­mi me­na­mi, ako aj slo­ven­ské vži­té náz­vy štá­tov a hlav­ných miest.

Mi­nis­ter­stvo kul­tú­ry ve­rí, že prí­ruč­ky v elek­tro­nic­kej po­do­be bu­dú ví­ta­nou po­mo­cou pre všet­kých, kto­rí so slo­ven­ským ja­zy­kom pra­cu­jú, keď­že ich nes­por­nou vý­ho­dou je rých­lej­šie vy­hľa­dá­va­nie da­né­ho slo­va, ako je to pri pou­ží­va­ní kniž­ných vy­da­ní.

http://slov­nik.juls.sav­ba.sk
http://www.juls.sav­ba.sk/pub­li­ca­tions/psp.html

Zdroj: Tlačový referát MK SROhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter