Predaj drog zachytený na Google Maps Street View

Keď v má­ji mi­nu­lé­ho ro­ku spus­til Goog­le Street View vo svo­jom pro­duk­te Maps, nie­koľ­ko ľu­dí sa za­ča­lo obá­vať o na­ru­še­nie svoj­ho sú­kro­mia. Street View to­tiž­to za­chy­tá­va ľu­dí v rôz­nych si­tuáciách, kto­ré mô­žu byť ob­čas kom­pro­mi­tu­jú­ce. V tom­to prí­pa­de sa tí­mu Goog­le Maps po­da­ri­lo za­chy­tiť prav­de­po­dob­ne dí­le­ra v ak­cii.

Ne­dáv­no sa na inter­ne­te ob­ja­vi­li ob­ráz­ky prá­ve z Goog­le Maps Street View za­chy­tá­va­jú­ce dí­le­ra drog pri dis­tri­bú­cii pria­mo na uli­ci. Na ob­ráz­koch niž­šie mô­že­te vi­dieť auto, pri ňom po­do­zri­vú oso­bu, kto­rá prav­de­po­dob­ne pos­ky­tu­je svo­je služ­by.V sku­toč­nos­ti sa z ob­ráz­ku ne­dá poz­nať, či sa jed­ná sku­toč­ne o pre­daj drôg, ale­bo len krát­ky roz­ho­vor me­dzi dvo­mi ľuď­mi. Kaž­do­pád­ne je prav­de­po­dob­né, že sa jed­ná prá­ve o dí­le­ra drog. Ke­ďže sa spo­loč­nosť Goog­le sa­ma ne­vie roz­hod­núť, či sa jed­ná, ale­bo ne­jed­ná o zá­be­ry za­chy­tá­va­jú­ce tú­to proti­zá­kon­nú čin­nosť, kom­pro­mi­tu­jú­ce zá­be­ry okam­ži­te stiah­la.

Na inter­ne­te je mož­né náj­sť aj iné za­ují­ma­vé zá­be­ry pu­bli­ko­va­né na Goog­le Street View, ale­bo pria­mo Maps.
Sťa­ho­va­nie
Pau­zič­ka
Si­lue­ta po­lo­na­hej že­ny

Goog­le Street View sú vy­tvá­ra­né za po­mo­ci za­ují­ma­vé­ho ka­me­ro­vé­ho sys­té­mu s 11 šo­šov­ka­mi, kto­ré umož­ňu­jú real-ti­me za­chy­tá­vať svo­je oko­lie. Viac sa mô­že­te do­čí­tať na strán­kach spo­loč­nos­ťi Im­mer­si­ve Me­dia.

Aj ta­ké­to zá­be­ry po­má­ha­jú teóriám o po­ru­šo­va­ní sú­kro­mia zo stra­ny Goog­le, kto­ré mô­že­te náj­sť na mno­hých blo­goch. Ob­čas sa po­da­rí aj vy­tvo­riť cel­kom za­ují­ma­vé vi­deo.

Video:

Zdroj: blog.synopsi.comOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter