Je slovenský web použiteľný pre nevidiacich?

V európ­skych kra­ji­nách sa od­ha­du­je, že asi 1,5 % ľu­dí ne­do­ká­že čí­tať ani s naj­lep­ší­mi di­op­tric­ký­mi oku­liar­mi. Ak to pret­ran­sfor­mu­je­me na do­má­ce po­me­ry, mô­že­me pred­pok­la­dať u nás tú­to sku­pi­nu tvo­rí asi 50 – 70-ti­síc zra­ko­vo pos­tih­nu­tých ľu­dí, aj keď neexis­tu­je žiad­na evi­den­cia. Z nich pou­ží­va inter­net vďa­ka špe­ciál­nym tech­no­ló­giám len zlo­mok, na­priek to­mu mož­no ba­dať ich stú­pa­jú­ci trend. Dô­vod je jed­no­du­chý – pos­ky­tu­je im sa­mos­tat­ný a slo­bod­ný prís­tup k in­for­má­ciám, zlep­šu­je tak mož­nos­ti ich vzde­lá­va­nia, za­mes­tná­va­nia a us­po­ko­jo­va­nia ich po­trieb a zá­uj­mov. Prís­tup­ný web by bol za­ují­ma­vý aj pre stá­le sa zväč­šu­jú­cu sku­pi­nu star­ších ľu­dí s os­la­be­ným zra­kom. Prís­tup­ný web nek­la­die náv­štev­ní­kom žiad­ne pre­káž­ky, dá sa po­ve­dať, že je bez­ba­rié­ro­vý.

 Prob­le­ma­ti­ka prís­tup­nos­ti webo­vých strá­nok je po­mer­ne roz­siah­la a ne­tý­ka sa len ľu­dí so zra­ko­vým pos­tih­nu­tím, ale aj ľu­dí s te­les­ným pos­tih­nu­tím (ov­lá­da­nie klá­ves­ni­ce a my­ši), slu­cho­vým pos­tih­nu­tím (inter­pre­tá­cia zvu­ko­vej sig­na­li­zá­cie, zvu­ko­vé zá­zna­my), ľu­dí s po­ru­cha­mi uče­nia (štruk­tú­ra in­for­má­cií a ich zro­zu­mi­teľ­nosť). Na zob­ra­ze­nie webo­vých strá­nok sa pou­ží­va­jú prog­ra­my na­zý­va­né čí­ta­če ob­ra­zov­ky, kto­ré spros­tred­kú­va­jú ob­ra­zo­vú in­for­má­ciu a reak­ciu klá­ves­ni­ce po­mo­cou syn­te­tic­kej re­či. Tú­to in­for­má­ciu mô­žu zob­ra­zo­vať aj na hma­to­vých dis­ple­joch v tva­re riad­ka s dy­na­mic­ky sa vy­sú­va­cí­mi ko­líč­ka­mi, kto­ré vy­tvá­ra­jú zna­ky Braillov­ho pís­ma. Sla­boz­ra­kí ľu­dia pou­ží­va­jú zväč­šo­va­cie prog­ra­my, kto­ré zväč­šu­jú pís­mo a gra­fi­ku. Up­ra­vu­jú aj far­by a kon­trast, pris­pô­so­bu­jú mož­nos­ti na­vi­gá­cie a umož­ňu­jú ďal­šie mo­di­fi­ká­cie zob­ra­ze­nia.

Aby har­dvér zvlá­dol správ­ne a zro­zu­mi­teľ­ne po­dať in­for­má­cie, webo­vá strán­ka mu­sí byť vy­tvo­re­ná pod­ľa ur­či­tých pra­vi­diel. Exis­tu­jú via­ce­ré od­po­rú­ča­nia pl­ne pre­be­ra­jú­ce ale­bo mier­ne mo­di­fi­ku­jú­ce štan­dard WCAG 1.0 z di­el­ne W3C/Web Ac­ces­si­bi­li­ty Ini­tia­ti­ve. Zbier­kou ta­kých­to prev­za­tých po­ky­nov pre slo­ven­ských webo­vých di­zaj­né­rov je Me­to­dic­ký ná­vod pre tvor­cov webo­vých pre­zen­tá­cií, vy­pra­co­va­ný ini­cia­tí­vou Blind Friend­ly. Ten ob­sa­hu­je 25 smer­níc, kto­ré de­fi­nu­jú pod­mien­ky na tvor­bu strá­nok na troch úrov­niach. Spl­ne­nie pra­vi­diel s pr­vou úrov­ňou (naj­vyš­šou prio­ri­tou) je bez­pod­mie­neč­ne pot­reb­né na to, aby zra­ko­vo pos­tih­nu­té­mu náv­štev­ní­ko­vi bo­li in­for­má­cie na strán­kach dos­tup­né:
    0. zdro­jo­vý kód strá­nok zod­po­ve­dá niek­to­rej fi­nál­nej špe­ci­fi­ká­cii ja­zy­ka HTML ale­bo XHTML
    1. gra­fic­ké ob­jek­ty, od­ka­zy a for­mu­lá­ro­vé pr­vky ma­jú de­fi­no­va­nú texto­vú al­ter­na­tí­vu a opis
    2. in­for­má­cie sú prís­tup­né aj bez dopl­nkov v po­do­be skrip­tov, ap­ple­tov či kas­ká­do­vých štý­lov
    3. rám­ce a ta­buľ­ky mu­sia byť pris­pô­so­be­né zra­ko­vo pos­tih­nu­tým (ta­buľ­ky sa čí­ta­jú po riad­koch)
    4. far­by pop­re­dia a po­za­dia sú dos­ta­toč­ne kon­tras­tné atď.
Väč­ši­na strá­nok nie­len na Slo­ven­sku, ale i v za­hra­ni­čí nespĺňa ani zá­klad­nú úro­veň prís­tup­nos­ti. Me­dzi hlav­né prí­či­ny pat­rí níz­ka in­for­mo­va­nosť o pra­vid­lách a znač­ne roz­ší­re­ný pred­su­dok, že prís­tup­nosť ob­me­dzu­je fun­kčnosť webo­vých strá­nok a zni­žu­je ich es­te­tic­kú úro­veň. Dru­hou prí­či­nou je fakt, že auto­ri strá­nok sa spo­lie­ha­jú len na tes­to­va­nie prís­tup­nos­ti po­mo­cou auto­ma­tic­kých va­li­dá­to­rov a za­ned­bá­va­jú ma­nuál­ne vy­hod­no­co­va­nie. To je ne­vyh­nut­ný nás­troj a v bu­dúc­nos­ti to inak ani ne­bu­de. Pre­to vzni­ka­jú ini­cia­tí­vy, ako je u nás Blind Friend­ly Web, kto­rá sa uve­de­né prob­lé­my sna­ží rie­šiť. Zá­ujem o tes­to­va­nie prís­tup­nos­ti webo­vých strá­nok stá­le na­ras­tá.

Ofi­ciál­ny ka­ta­lóg prís­tup­ných strá­nok ob­sa­hu­je za­tiaľ len 4 weby, me­dzi ni­mi nap­rík­lad strán­ku So­ciál­nej pois­ťov­ne ale­bo ne­zis­ko­vej or­ga­ni­zá­cie eS­lo­ven­sko. Je­di­ným (nie zá­väz­ným) spô­so­bom, ako zis­tiť ich po­čet, je hľa­dať vy­hlá­se­nie o prís­tup­nos­ti. Ide naj­mä o ko­mer­čné weby či blo­gy. Strán­ky ve­rej­nej sprá­vy, štát­nych or­gá­nov a mo­ci ma­jú zá­važ­né ne­dos­tat­ky prís­tup­nos­ti a len ma­lá časť z nich sa blí­ži zá­klad­nej úrov­ni. V pos­led­ných dvoch ro­koch sa si­tuácia pos­tup­ne zlep­šu­je. Je za­zna­me­ná­va­ný zvy­šu­jú­ci sa zá­ujem o spo­lup­rá­cu pri sprís­tup­ňo­va­ní exis­tu­jú­cich webo­vých pre­zen­tá­cií a pri príp­ra­ve no­vých. Dô­le­ži­tým mo­ti­vu­jú­cim po­du­ja­tím je napr. sú­ťaž webo­vých pre­zen­tá­cií sa­mos­práv Zla­tý erb, kto­rá má me­dzi hod­no­tia­ci­mi kri­té­ria­mi aj prís­tup­nosť.

Prís­tup­nosť na webe te­da nie je len sú­čas­ným „mód­nym“ tren­dom či ko­mer­čným ťa­há­kom tvor­cov webo­vých strá­nok. Veď keď ok­rem pos­tih­nu­tých pou­ží­va­te­ľov za­rá­ta­me aj tých, čo pou­ží­va­jú sta­rý ope­rač­ný sys­tém, pre­hlia­dač, iné zob­ra­zo­va­cie za­ria­de­nie (PDA, mo­bil…) a vy­hľa­dá­va­cie ro­bo­ty mô­že po­diel ta­kých náv­štev­ní­kov (ra­de­ných do sku­pi­ny hen­di­ke­po­va­ných) tvo­riť 20 až 30 per­cent z cel­ko­vé­ho poč­tu náv­štev­ní­kov strá­nok. Z toh­to dô­vo­du sa už vy­pla­tí mať prís­tup­ný web. Roz­ši­ru­je sa tým nie­len po­čet náv­štev­ní­kov či po­ten­ciál­nych zá­kaz­ní­kov, ale aj po­sil­ňu­je znač­ka, pre­to­že dis­kri­mi­ná­cia ta­kej­to sku­pi­ny je ve­rej­ne od­su­dzo­va­ná. Keď­že nie vždy fun­gu­je efekt „správ­nos­ti“ a ur­či­tej eti­ke­ty, pra­cu­je sa aj na opo­re v zá­ko­ne. Na ap­rí­lo­vej schô­dzi NR SR schvá­li­la zá­kon o in­for­mač­ných sys­té­moch ve­rej­nej sprá­vy a Mi­nis­ter­stvo dop­ra­vy, pôšt a te­le­ko­mu­ni­ká­cií SR pos­tú­pi­lo do me­dzi­re­zor­tné­ho pri­po­mien­ko­vé­ho ko­na­nia vý­nos o štan­dar­doch pre in­for­mač­né sys­té­my ve­rej­nej sprá­vy, kto­rý ob­sa­hu­je aj štan­dar­dy prís­tup­nos­ti vy­chá­dza­jú­ce z od­po­rú­ča­ní VCAG 1.0. Pod­ľa zá­ko­na US Sec­tion 508 mu­sia byť webo­vé strán­ky vlád­nych in­šti­tú­cií v USA prís­tup­né pre ľu­dí s pos­tih­nu­tím.

Člá­nok vzni­kol v spo­lup­rá­ci s RNDr. Bra­nis­la­vom Ma­moj­kom Csc, pred­se­dom Únie ne­vi­dia­cich a sla­boz­ra­kých Slo­ven­ska (http://www.unss.sk/) a Mgr. Voj­te­chom Re­ge­com.

Zdroj: TS PCROhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter